By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อปฎิบัติภายในบริษัท

 • บริษัทฯ จัดให้มีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
 • บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
 • บริษัทฯ มีระบบในการตรวจสอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการทุจริตและการให้สินบน
 • บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
 • บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล
 • บริษัทฯ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
 • บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศเรื่องบรรษัทภิบาล

สิทธิของผู้ถือหุ้น

 • นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มีข้อกำหนดที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
 • บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นไว้ใน website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
 • ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการและเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • จำนวนกรรมการที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเกิน 80% ของกรรมการทั้งคณะ
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 • บริษัทฯ เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • บริษัทฯ เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 • คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
 • คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
 • คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 • คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
 • คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 • บริษัทฯ กำหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยืนยันการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รักษากติกา กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติตนต่อทุกฝ่ายด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ให้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ฯ อย่างสม่ำเสมอ
 • คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
 • คณะกรรมการมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
 • คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

คณะกรรมการบริษัท

13 กรรมการบริษัท
5 กรรมการอิสระ
7 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
98.72% อัตราเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้งคณะในปี 2566

 • กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล
 • ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ
 • นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนทุกปี
 • มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการฯ รับทราบเป็นประจำ
 • มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
 • มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทให้การอนุมัติ
 • ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
 • มีการแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระโดยคณะกรรมการบริษัทให้การอนุมัติ
 • คณะกรรมการอิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารร่วมด้วย
 • บริษัทฯ จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และกรรมการพิจารณาควบคู่กันไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง
 • ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.