By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

มีนาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินความยั่งยืนในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จาก ESG Ratings โดย MSCI หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลัก ESG มาตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ จนเป็นที่ยอมรับอย่างมากในด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ตลอดจนการมุ่งให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าแก่สังคม และชุมชน ควบคู่ไปกับการผลตอบแทนและประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


ธันวาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบ้านปูในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter


พฤศจิกายน


ตุลาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 405 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบ้านปู ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


สิงหาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับเกณฑ์สูงสุด 5 เหรียญ จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย


กุมภาพันธ์

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินความยั่งยืนในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จาก ESG Ratings โดย MSCI หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลัก ESG มาตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษ จนเป็นที่ยอมรับอย่างมากในด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ตลอดจนการมุ่งให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าแก่สังคม และชุมชน ควบคู่ไปกับการผลตอบแทนและประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


ธันวาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประเภท ASEAN Asset Class
PLCs จากโครงการ 2021 ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ACGS) ซึ่งได้รับการสนับสนุุนจาก ASEAN Capital
Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank) ร่วมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ธันวาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดใน 3 มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงมีคะแนนด้านผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (Environmental Eco-efficiency) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) แนวปฏิบัติการใช้แรงงาน (Labor Practices) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG เพื่อส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” (Smarter Energy for Sustainability)


พฤศจิกายน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) จาก SET Awards 2022 ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 และบริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) โดยสร้างการเติบโตทางธุรกิจภายใต้ กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) และสร้างผลตอบเทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น


ตุลาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 296 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบ้านปู ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


กุมภาพันธ์

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินความยั่งยืนในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จาก ESG Ratings โดย MSCI หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลัก ESG มาตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ จนเป็นที่ยอมรับอย่างมากในด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ตลอดจนการมุ่งให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าแก่สังคม และชุมชน ควบคู่ไปกับการผลตอบแทนและประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาตำแหน่ง “Gold Class” ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการประกาศผลรางวัล S&P Global Sustainability Yearbook 2022

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล รวมถึงตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG อย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) มาตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว

เกี่ยวกับ S&P Global Sustainability Yearbook

S&P Global ได้ประกาศผลการประเมินบริษัทที่มีความยั่งยืนใน S&P Global Sustainability Yearbook เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2547 โดยแบ่งแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spglobal.com/esg/


พฤศจิกายน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุด พร้อมประสบความสำเร็จจากการได้คะแนนด้าน สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Cybersecurity) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Global Corporate Sustainability Awards: GCSA 2021 สาขารายงานความยั่งยืนดีเด่น (Sustainability Reporting) ในระดับ Silver ประจำปี 2564 เป็นปีแรก ในฐานะองค์กรที่มีความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) ถือเป็นรางวัลระดับสากลที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบ้านปูในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างโปร่งใส

เกี่ยวกับ Global Corporate Sustainability Awards (GCSA)
Global Corporate Sustainability Awards หรือ GCSA จัดตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะบรรลุภายในปี 2030 ด้วยการมอบรางวัลและยกย่องบริษัท องค์กร และบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://globalcsaward.org/


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 268 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบ้านปู ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) จาก SET Awards 2021 ในกลุ่ม Sustainability Excellence ต่อเนื่องกันปีนี้เป็นปีที่ 4 และบริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องกันปีนี้เป็นปีที่ 7 ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งอนาคตอยู่เสมอ ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น


กันยายน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG) จากการจัดอันดับโดย V.E, Moody’s ESG Solutions สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้าน ESG ระดับโลก ซึ่งเป็นผู้นำในการประเมินข้อมูล การวิจัย การวัดประสิทธิภาพและการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจ

ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ทั้งยังดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม พร้อมสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกลุ่มบ้านปูใน 10 ประเทศที่ดำเนินงาน

เกี่ยวกับ Moody’s ESG Solutions

Moody’s ESG Solutions Group เป็นหน่วยธุรกิจของ Moody’s Corporation ที่มุ่งตอบสนองความต้องการจำนวนมากด้านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ESG และสภาพภูมิอากาศ โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและความเชี่ยวชาญของ Moody’s ใน ด้าน ESG ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และการเงินที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ Moody’s Investors Service (MIS) และ Moody’s Analytics (MA) เพื่อส่งมอบโซลูชันด้าน ESG และบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมและครบวงจร รวมถึงการให้คะแนน การวิเคราะห์ด้าน ESG การจัดอันดับความยั่งยืน การบริการผู้ตรวจสอบหรือผู้รับรองการเงินเพื่อความยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.moodys.com/esg


มิถุนายน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Asia’s Best SDG Reporting ระดับ Silver เป็นครั้งแรกจากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2020 ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” (Smarter Energy for Sustainability) แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสะท้อนความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส และความพร้อมในการปรับตัวสู่อนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


มีนาคม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 โดยการรับรองมีวาระครั้งละ 3 ปี นับเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน และยึดมั่นในนโยบายและการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ

โครงการ CAC ริเริ่มโดยองค์กรชั้นนำในภาคธุรกิจ โดยมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันด้วยการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชนและการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น


มกราคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาตำแหน่ง “Gold Class” ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการประกาศผลรางวัล SAM Sustainability Award 2021

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล รวมถึงตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลัก ESG ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) มาตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มใน 10 ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับ SAM Sustainability Award
SAM ประกาศผลการประเมินบริษัทที่มีความยั่งยืนใน SAM Sustainability Yearbookเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2547 โดยแบ่งแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/


ธันวาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยยังคงรักษาสถานะผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดทั้งในด้านคะแนนรวม และคะแนนในทั้ง 3 มิติ ที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วยมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ (Environment, Social and Governance & Economic) ที่ชี้ให้เห็นความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบ้านปู ในการดำเนินงานซึ่งคำนึงถึงความยั่งยืนใน 3 มิตินี้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้านำเสนอ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างต่อเนื่อง


บ้านปู ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องกันปีนี้เป็นปีที่ 6 จากการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) ซึ่งมุ่งเน้นความเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG: Environmental, Social and Governance)


พฤศจิกายน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 240 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบ้านปู ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


มกราคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาตำแหน่ง “Gold Class” ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการประกาศผลบริษัทที่มีความยั่งยืนของ Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM) ผู้เชี่ยวชาญการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล SAM Industry Mover เป็นปีที่ 4 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล รวมถึงตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลัก ESG ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เกี่ยวกับ RobecoSAM Sustainability Award
RobecoSAM ประกาศผลการประเมินบริษัทที่มีความยั่งยืนใน RobecoSAM Sustainability Yearbook เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2547 โดยแบ่งแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.yearbook.robecosam.com


พฤศจิกายน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence Award) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า บ้านปู มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศ พร้อมเดินหน้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องตอกย้ำพันธสัญญาของบริษัทฯ “Our Way in Energy: พลังบ้านปู สู่พลังงานที่ยั่งยืน” ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน

นอกจากนี้ บ้านปู ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ต่อเนื่องกันปีนี้เป็นปีที่ 5 จากการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) ซึ่งมุ่งเน้นความเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG: Environmental, Social and Governance)


ตุลาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบ้านปู ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


กันยายน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ติดต่อกัน 6 ปี โดยยังคงรักษาสถานะผู้นำในกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) ได้อย่างต่อเนื่องจากการประเมินของ RobecoSAM ผู้จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดใน 3 มิติ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบ้านปู ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG)


มกราคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาตำแหน่ง “Gold Class 2019” ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการประกาศผลบริษัทที่มีความยั่งยืนของ Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM) รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล รวมถึงตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เกี่ยวกับ RobecoSAM Sustainability Award
RobecoSAM ประกาศผลการประเมินบริษัทที่มีความยั่งยืนใน RobecoSAM Sustainability Yearbookเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2547 โดยแบ่งแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.yearbook.robecosam.com


ตุลาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 142 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “SET Sustainability Awards 2018” ประเภท “รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน” (Sustainability Awards of Honor) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้ บ้านปู ยังได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตอกย้ำนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นระยะยาว


กันยายน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ร่วมกับ RobecoSAM ผู้จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนของบริษัท สำหรับตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2018 ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยปีนี้ นับเป็นปีที่ 5 ที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว อีกทั้งยังได้รับคะแนนจากการประเมินสูงสุดในกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งานอีกด้วย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการ และการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล


กรกฎาคม

บ้านปู โดยคุณวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นตัวแทนรับรางวัล DRIVE AWARD 2018 สาขาการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ (Strategy) โดยมี รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับรางวัล Drive Award 2018 สาขาการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ (Strategy) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจ โดย มีความโดดเด่น 2 แนวทาง คือ 1) แนวทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ต้องมีแนวทางการวางกลยุทธ์ที่เด่นชัด มีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับกลยุทธ์ และส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสื่อสารกลยุทธ์ธุรกิจในองค์กรที่ชัดเจน 2) แนวทางด้านธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจากโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรม ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า


มิถุนายน

คุณวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จาก ดร. กอปร กฤตยากีรณ รองประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองมีวาระครั้งละ 3 ปี ซึ่งในครั้งนี้เป็นการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 2 ของบริษัทฯ นับเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และยึดมั่นในนโยบายและการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

โครงการ CAC ริเริ่มโดยองค์กรภาคเอกชนไทย โดยมีเป้าหมายหลักคือการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชนกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และนำกลไกป้องกันการจ่ายหรือรับสินบนมาใช้ อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจสะอาดให้กว้างขวางและแข็งแกร่ง


มกราคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล RobecoSAM Gold Class ประจำปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากการประกาศผลรางวัลบริษัทที่มีความยั่งยืนของ Sustainable Asset Management (RobecoSAM) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาตำแหน่ง RobecoSAM Industry Mover ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยรางวัลดังกล่าว RobecoSAM มอบให้กับบริษัทที่มีสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุด เมื่อเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล

เกี่ยวกับ RobecoSAM Sustainability Award
RobecoSAM ประกาศผลการประเมินบริษัทที่มีความยั่งยืนใน RobecoSAM Sustainability Yearbookเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2547 โดยแบ่งแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://yearbook.robecosam.com


พฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “SET Sustainability Awards 2017” ประเภท “รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน” (Sustainability Awards of Honor) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่มีรางวัลพิเศษมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และบ้านปู ยังเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

นอกจากนี้ บ้านปู ยังได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THIS) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตอกย้ำนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นระยะยาว


ตุลาคม

บ้านปู ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 110 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


กันยายน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ผ่านการพิจารณาให้เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ร่วมกับ RobecoSAM ผู้จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนของบริษัทสำหรับตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2017 ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยปีนี้ นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบ้านปูฯ ในการเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งได้รับคะแนนจากการประเมินสูงสุดในกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน และเป็นหนึ่งในห้าบริษัทของไทยที่อยู่ในกลุ่มดัชนีวัดความยั่งยืนดาวโจนส์ในธุรกิจพลังงานอีกด้วย


กุมภาพันธ์

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยมในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 30,000-100,000 ล้านบาท และได้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่บริษัทอื่นๆ รวมถึงเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน คลิก link สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


มกราคม

เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Sustainability Award ประจำปี 2560 ประเภท Gold Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่างๆ (Corporate Sustainability Assessment: CSA) นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลประเภท Industry Mover ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่มีสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุด เมื่อเทียบกับบริษัทที่อยู่ใน 15% แรกในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล

เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นับตั้งแต่ปี 2547 Sustainability Yearbook ได้สรุปผลการประเมินจัดเรียงตามคะแนนของบริษัทที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลกในแต่ละภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการประเมินประจำปีการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ RobecoSAM (Corporate Sustainability Assessment: CSA) บ้านปู ได้รับคัดเลือกให้ปรากฏอยู่ใน Sustainability Yearbook ประจำปี 2017 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sustainability Award http://yearbook.robecosam.com


ตุลาคม

บ้านปู ฯ ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีมาก (Very Good CG Scoring) หรือ 4 ตราสัญลักษณ์ ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)


กันยายน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ร่วมกับ RobecoSAM ผู้จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนของบริษัทสำหรับตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2016 ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยปีนี้ นับเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว อีกทั้งยังได้รับคะแนนจากการประเมินสูงสุดในกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน และถือเป็นหนึ่งในห้าบริษัทของไทยที่ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มดัชนีวัดความยั่งยืนดาวโจนส์ในธุรกิจพลังงานอีกด้วย

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


January

บ้านปู ได้รับคัดเลือกเป็น Industry Leader, Industry Mover และได้รับรางวัล Gold Class Sustainability Award 2016

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Sustainability Award 2016 อีกครั้งจาก RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่างๆ (Corporate Sustainability Assessment: CSA) อีกทั้ง บ้านปู ได้รับคัดเลือกในฐานะหนึ่งในบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน และรวมอยู่ในการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559 (2016 Sustainability Yearbook)

บ้านปู ยังได้รับคัดเลือกเป็น Industry Leader อย่างต่อเนื่องโดยได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน พร้อมทั้งได้รับรางวัลประเภท Gold Class และในปีนี้ บ้านปู ยังได้รับรางวัลประเภท Industry Mover ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่มีสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุด เมื่อเทียบกับบริษัทที่อยู่ใน 15% แรกในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นับตั้งแต่ปี 2547 Sustainability Yearbook ได้สรุปผลการประเมินจัดเรียงตามคะแนนของบริษัทที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลกในแต่ละภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการประเมินประจำปีการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ RobecoSAM (Corporate Sustainability Assessment: CSA) คลิก link สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


ตุลาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards 2015) สำหรับองค์กรที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโต บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล
รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องยื่นยันถึงความเอาใจใส่ของเราที่มีต่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

ข้อมูลเพิ่ม: http://www.set.or.th/sustainable_dev/en/sr/sri/tsi_p1.html


บ้านปู ฯ ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีมาก (Very Good CG Scoring) หรือ 4 ตราสัญลักษณ์ ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)


กันยายน

บ้านปู หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ร่วมกับ RobecoSAM ผู้จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนของบริษัทสำหรับตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2015 ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยปีนี้ นับเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว


มกราคม

บ้านปู ได้รับรางวัล Sustainability Award 2015 จาก RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่างๆ (Corporate Sustainability Assessment: CSA) และสรุปผลการประเมินจัดเรียงตามคะแนน Percentile โดยที่ Top 10% แรกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะได้รับการรวบรวมอยู่ในกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ดัชนีความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดย บ้านปู ได้รับคัดเลือกเป็น Industry Leader เนื่องจากได้คะแนนสูงสุดในภาคอุตสาหกรรม Coal and Consumable Fuels พร้อมทั้งได้รับรางวัลประเภท Gold Class เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม พร้อมเปิดรับโอกาสและบริหารความเสี่ยงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการด้านสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sustainability Award http://yearbook.robecosam.com


ตุลาคม

บ้านปู ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีมาก (Very Good CG Scoring) หรือ 4 ตราสัญลักษณ์ ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)


กันยายน

บ้านปู ได้รับรางวัล Down Jones Sustainability Indices (DJSI) ดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน


สิงหาคม

บ้านปูได้รับรางวัลชนะเลิศ “Thailand Coal Awards 2013” จากการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำที่มีสภาพเป็นกรดอย่างยั่งยืน ที่เหมืองลำพูน รางวัลดังกล่าวมอบโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน


กันยายน

บ้านปูได้รับรางวัล “ASEAN Coal Awards 2013” ประเภทโครงการพิเศษจากการดำเนินโครงการบำบัดน้ำที่มีสภาพเป็นกรดจากการทำเหมืองอย่างยั่งยืนที่เหมืองลำพูนรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงหลักปฎิบัติที่ดีของบ้านปูในการทำเหมืองถ่านหิน ตลอดจนความมุ่งมั่นและการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม


ตุลาคม

บ้านปูได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 87 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) และเป็น 1 ใน 30 ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บ้านปู เป็นหนึ่งในสิบบริษัทที่ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) ประจำปี 2556 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ


บ้านปูได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประเภท “รางวัลดีเด่น” ประจำปี 2556 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) และสถาบันไทยพัฒน์ โดยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2555 ของบริษัทฯสามารถระบุให้เห็นถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางความยั่งยืนได้อย่างชัดเจน


พฤศจิกายน

บ้านปูได้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งป็นหน่วยงานภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้รวมทั้งสิ้น 40 บริษัท


บ้านปู ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ไฟแนนซ์เอเชีย (Finance Asia) ให้เป็นลำดับที่ 5 ใน 8 อันดับบริษัทที่มีการบริหารงานดีเยี่ยม ที่ 4 ใน 7 อันดับบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ที่ 4 ใน 6 อันดับบริษัทด้านซีเอสอาร์ดีเยี่ยม และคุณสมฤดี ชัยมงคล เป็น CFO ดีเยี่ยมอันดับที่ 3 ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวมาจากผลการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์กับนักลงทุนทั่วเอเชีย จำนวน 265 ราย


พฤษภาคม

บ้านปู ได้รับการจัดอันดับที่ 4 ในฐานะ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2555 และอันดับ 2 ในกลุ่มทรัพยากร จากวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงสุด 300 อันดับแรก จากปัจจัย 3 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท (มูลค่าตลาดรวม สินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น) ความสามารถในการแสวงหากำไร (ยอดขาย รายได้รวม กำไรสุทธิ กำไรสุทธิต่อหุ้น และอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม) และผลตอบแทนต่อการลงทุน (อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผล)


ตุลาคม

บ้านปู ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) และเป็น 1 ใน 27 ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


พฤษภาคม

บ้านปู ได้รับการจัดอันดับที่ 2 จาก 10 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2554 จากวารสารการเงินธนาคาร โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัทในภาพรวม ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2553 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงสุด 300 อันดับแรก โดยวัดจากปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่

1.ขนาดของบริษัท ประกอบด้วยมูลค่าตลาดรวม สินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น
2.ความสามารถในการแสวงหากำไร ประกอบด้วย ยอดขาย รายได้รวม กำไรสุทธิ กำไรสุทธิต่อหุ้น และอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
3.ผลตอบแทนต่อการลงทุน ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผล


ธันวาคม

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 47 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) จากการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี พ.ศ. 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต


บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 70 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) จากการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี พ.ศ. 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต


เมษายน

FinanceAsia วารสารและเว็บไซต์ด้านการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ในเครือ Haymarket Group ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษ ได้เผยแพร่ผลสำรวจการจัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีการบริหารจัดดีเด่นประจำปี 2553(Asia’s Best Managed Companies 2010) ในเดือนเมษายน ซึ่ง FinanceAsia ได้ดำเนินการสำรวจความนิยมและจัดอันดับบริษัทต่าง ๆ ในแต่ละประเทศมาอย่างต่อเนื่องในทวีปเอเชียเป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้ได้รวบรวมคะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันจำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 รายทั่วภูมิภาคเอเชียสำหรับผลการสำรวจของบริษัทในประเทศไทยนั้น บ้านปู ได้รับการจัดอันดับในสาขาต่างๆ อันได้แก่

• อันดับที่ 1 บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีเด่น (Best Managed Company)
• อันดับที่ 1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยอดเยี่ยม (Best CEO) โดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• อันดับที่ 1 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินยอดเยี่ยม (Best CFO) โดยนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
• อันดับที่ 2 บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลโดดเด่น (Best Corporate Governance)
• อันดับที่ 3 บริษัทที่มีการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Best Investor Relations)
• อันดับที่ 3 บริษัทที่มีความยึดมั่นในนโยบายการจ่ายเงินปันผล (Most Committed to a Strong Dividend Policy)
• อันดับที่ 4 บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Best Corporate Social Responsibility)


พฤษภาคม

บ้านปู ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 จาก 10 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2553 จากวารสารการเงินธนาคาร โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัทในภาพรวม ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2552 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงสุด 200 อันดับแรก โดยวัดจากปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่

1. ขนาดของบริษัท ประกอบด้วยมูลค่าตลาดรวม สินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น
2. ความสามารถในการแสวงหากำไร ประกอบด้วย ยอดขาย รายได้รวม กำไรสุทธิ กำไรสุทธิต่อหุ้น และอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
3. ผลตอบแทนต่อการลงทุน ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผล


กันยายน

บ้านปู ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (หรือ Asia’s Fab 50) ประจำปี พ.ศ. 2553 โดย Forbes Asia นิตยสารและเว็บไซต์ด้านธุรกิจชั้นนำของเอเชีย ทั้งนี้บ้านปู เป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการจัดอันดับดังกล่าวในปีนี้

การจัดอันดับ Asia’s Fab 50 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยในปีนี้ Forbes Asia ได้พิจารณาบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีรายได้หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จำนวนทั้งสิ้น 936 แห่งทั่วทั้งภูมิภาค โดยพิจารณาการจัดอันดับจากรายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังได้พิจารณาผลประกอบการล่าสุด การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วย


บ้านปู ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “1 ใน 10 อันดับบริษัทจดทะเบียนฯ ยอดเยี่ยมประจำปี 2552” โดยวารสารการเงินธนาคาร โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนฯ ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552 ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงสุด 200 อันดับแรก และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จำนวน 49 บริษัท โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551


บ้านปู ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้านบรรษัทภิบาล ประจำปี 2552” จากรายงาน CG Watch ประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดย Asian Corporate Governance Association (ACGA) และ CLSA Asia-Pacific Markets ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทจัดการหลักทรัพย์และการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนั้น บ้านปู ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าบริษัท จดทะเบียนที่มีคะแนนพัฒนาการด้านบรรษัทภิบาลสูงสุดประจำปี 2552 อีกด้วย


บ้านปู ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมของประเทศไทยใน 4 สาขาจากการจัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีการบริการจัดการดีเด่นประจำปี 2552 ที่จัดโดย Finance Asia ซึ่งได้แก่

• อันดับ 3 ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารยอดเยี่ยม
• อันดับ 3 ในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• อันดับ 3 ในฐานะบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลโดดเด่น
• อันดับ 4 ในฐานะบริษัทที่มีการบริหารจัดการดีเด่น


นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บ้านปู ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 17 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้รับการยกย่องเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย จากการสรรหานักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่น ประจำปี 2552 (Top 100 HR Award) โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบในสาขาต่าง ๆ ที่มุ่งมั่นในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำนวน 100 ท่าน


บ้านปูได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์” จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รวบรวมคะแนนโหวตจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและช่องทางการให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ ในโอกาสเดียวกันนี้ นายวิรัช มกรนิธิโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้รับรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ขวัญใจนักวิเคราะห์” ในหมวดธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีอีกด้วย


กันยายน

คณะกรรมการบริษัทได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็นคณะกรรมการบริษัทแห่งปีดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices) และคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of the Year) ที่จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2551/52 แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี


บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 52 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) จากการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต


บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งพิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET50 และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสิบบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR ที่ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร


บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 22 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”จากผลสำรวจข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2551 โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ซึ่งได้สำรวจจากบริษัทจดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 448 บริษัท และพิจารณาจากหลักเกณฑ์การตัดสินใน 5 ประเด็นหลักอันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


บ้านปูได้รับการจัดอันดับให้เป็น บริษัท (ขนาดใหญ่) ที่มีการจัดการดีเยี่ยม หรือ Best-Managed (Large-Cap) Company ของประเทศไทย จากนิตยสารทางด้านการเงินชั้นนำของโลก Asiamoney ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในประเทศ โดยพิจารณาจากภาพรวมของบริษัทขนาดใหญ่ในเอเชียในปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย ผลประกอบการของธุรกิจ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ในการบริหาร นักลงทุนสัมพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลในการบริหารและความโปร่งใส บรรษัทภิบาล การเน้นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


บ้านปู ได้รับการจัดอันดับให้เป็น บริษัท (ขนาดใหญ่) ที่มีการจัดการดีเยี่ยม หรือ Best-Managed (Large-Cap) Company ของประเทศไทย จากนิตยสารทางด้านการเงินชั้นนำของโลก Asiamoney ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในประเทศ โดยพิจารณาจากภาพรวมของบริษัทขนาดใหญ่ในเอเชียในปี 2550 ซึ่งประกอบด้วย ผลประกอบการของธุรกิจ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ในการบริหาร นักลงทุนสัมพันธ์ และการเปิดเผยข้อมูลในการบริหารและความโปร่งใส บรรษัทภิบาล การเน้นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนิ้ นายวิรัช มกรนิธิโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบ้านปูฯ ยังได้รับรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเยี่ยม” ประจำปี 2550


บ้านปู ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น 2549/50 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่นเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี


บ้านปู ได้รับรางวัล “บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กดีเยี่ยม” หรือ “Best Under a Billion” จัดโดยนิตยสาร Forbes โดยรางวัล “Best Under a Billion” นี้ มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มียอดขายต่ำกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ จำนวน 200 บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งมีประวัติที่ดีในด้านกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีทีมผู้บริหารซึ่งมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญด้านยอดขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


บ้านปูได้รับการจัดอันดับให้เป็น บริษัทขนาดกลาง (Medium-Cap Corporate) ดีเด่นแห่งปีของประเทศไทย ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวได้มาจากผลสำรวจบริษัทที่มีการบริหารจัดการชั้นเลิศของประเทศไทย (Best Managed Company Poll – Thailand) ที่ดำเนินการโดยนิตยสาร Asiamoney โดยการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนั้น บ้านปู ยังได้รับการจัดอันดับในอีกหลายสาขา ซึ่งได้แก่

• หนึ่งในผู้บริหารดีเด่นแห่งเอเชีย ประจำปี 2549(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
• อันดับ 5 ในฐานะบริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลแห่งเอเชีย
• อันดับ 2 ในฐานะบริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลของประเทศไทย
• หนึ่งในบริษัทของเอเชียที่มีความเป็นเลิศในเรื่องนักลงทุนสัมพันธ์
• รางวัลเจ้าหน้าที่ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น(นายวิรัช มกรนิธิโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)


บ้านปู รับมอบเกียรติบัตรจากบริษัท Euromoney Institutional Investor ในฐานะที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “Asia’s Best Managed Companies 2549” ในสาขาธุรกิจด้านโลหะและเหมืองแร่ (Metals & Mining Sector) โดยการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์จากทั้งธนาคารและสถาบันวิจัยต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 67 สถาบัน ซึ่งพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร ตลอดจนศักยภาพในการเติบโตและคุณภาพของการบริหารจัดการ


บ้านปู ได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านการรักษามาตรฐานการรายงานด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น หรือ ‘Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report’ ในงาน SET AWARDS 2549 โดยบ้านปู ได้รับใบประกาศเกียรติคุณนี้เป็นปีที่ 2 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นในการรายงานด้านบรรษัทภิบาลมา 2 ปี (2547 – 2548) และยังสามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานโดยปฏิบัติข้อกำหนดทั้ง 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างเคร่งครัด


บ้านปู ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีระดับบรรษัทภิบาล “ ดีเลิศ ” จากผลสำรวจข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2549 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้สำรวจบริษัทจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 402 บริษัท และพิจารณาจากหลักเกณฑ์การตัดสินใน 5 ประเด็นหลัก อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


บ้านปูได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมของประเทศไทยในห้าสาขาในบรรดาบริษัทที่ดีเยี่ยมของเอเชียที่จัดโดย Finance Asia ซึ่งได้แก่

• อันดับ 2 ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม (นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการการเงิน)
• อันดับ 2 ในฐานะบริษัทที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สูง
• อันดับ 2 ในฐานะนักลงทุนสัมพันธ์ดีเยี่ยม
• อันดับ 4 ในฐานะบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม
• อันดับ 5 ในฐานะบริษัทที่มีการจัดการดีเยี่ยม


บ้านปู ได้รับการจัดอันดับ “A+“ จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด (ทริส)


บ้านปู ได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านการรักษามาตรฐานการรายงานด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น หรือ Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report ในงาน SET AWARDS 2005 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี (2546-2547) และยังคงสามารถดำรงความยอดเยี่ยมในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อได้อย่างสม่ำเสมอ


นิตยสาร Institutional Investorประกาศการจัดอันดับบริษัทชั้นนำด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในเอเชียประจำปี 2548 โดย นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงิน ได้รับการลงคะแนนเสียงจากนักวิเคราะห์ฝ่ายขายและนักลงทุนให้เป็น “ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” ในธุรกิจเหมืองแร่และโลหะ ทั้งนี้การจัดอันดับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2548 ได้มาจากความเห็นของนักลงทุน 251 รายจากเอเชีย โดยพิจารณาเกณฑ์สำคัญ ๆ ในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ความโปร่งใสและคุณภาพของรายงานทางการเงินการเปิดเผยข้อมูล การเข้าถึงผู้บริหารอาวุโส การให้ข้อมูลธุรกิจ รวมทั้งความชัดเจนความลึกและความรวดเร็วในการตอบคำถามต่างๆ


บ้านปู ได้รับรางวัลดีเด่นหลายประเภท จากการจัดอันดับบริษัทในประเทศไทย ในการสำรวจบริษัทเอเชียที่ดีที่สุดประจำปี 2548 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Finance Asia โดยมีรายละเอียดดังนี้

• อันดับ 1 ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม(นางสมฤดี ชัยมงคล)
• อันดับ 3 ในฐานะบริษัทที่ดีที่สุดด้านนักลงทุนสัมพันธ์
• อันดับที่ 4 ในฐานะบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุด
• อันดับที่ 4 ในฐานะบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม
• อันดับที่ 6 ในฐานะบริษัทที่มีนโยบายการปันผลในระดับสูง


บ้านปู ได้รับคะแนน อันดับหนึ่งในด้านบริษัทที่มีพัฒนาการด้านนักลงทุนสัมพันธ์มากที่สุด จากการสำรวจประจำปีบริษัทที่มีการบริหารจัดการดีเยี่ยมครั้งที่ 13 โดยนิตยสาร Asiamoney โดยเก็บข้อมูลจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์จากบริษัทบริหารเงินทุน กองทุน hedge fund และนายหน้าค้าหลักทรัพย์ชั้นนำจำนวน 145 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนั้น บ้านปู ยังได้รับการจัดอันดับในอีกหลายสาขา ซึ่งได้แก่

• อันดับ 2 ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)
• อันดับ 2 ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม(นางสมฤดี ชัยมงคล)
• อันดับ 3 ในฐานะเว็บไซต์ที่ดีที่สุด
• อันดับ 2 ในฐานะบริษัทที่มีพัฒนาการด้านกลยุทธ์องค์กรมากที่สุด
• อันดับ 2 ในฐานะบริษัทที่มีพัฒนาการด้านรายงานประจำปีมากที่สุด
• อันดับ 2 ในฐานะบริษัทที่มีพัฒนาการด้านประสิทธิภาพการดำเนินการมากที่สุด
• อันดับ 3 ในฐานะบริษัทที่มีพัฒนาการด้านการบริหารการเงินมากที่สุด


นิตยสาร Institutional Investor ประกาศการจัดอันดับบริษัทชั้นนำด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในเอเชียประจำปี 2547 โดย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบ้านปู และนางสมฤดี ชัยมงคล ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงิน ได้รับการลงคะแนนเสียงจากนักวิเคราะห์ฝ่ายขายและนักลงทุนให้เป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” ในธุรกิจเหมืองแร่และโลหะ การจัดอันดับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2547 นี้มาจากความเห็นของนักลงทุน 227 รายจากบริษัทในเอเชีย 23 แห่งซึ่งได้พิจารณาหลักเกณท์ที่น่าเชื่อถือในการประเมินประสิทธิภาพงานด้าน นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ความโปร่งใสและคุณภาพของรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงผู้บริหารอาวุโส การให้ข้อมูลธุรกิจ รวมทั้งความชัดเจน ความลึก และความรวดเร็วในการตอบคำถามต่างๆ


บ้านปู ได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report Award ในงาน SET Awards ประจำปี 2547 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถจัดทำรายงานการปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยบรรษัทภิบาล 15 ข้อที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดได้อย่างยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากแบบฟอร์ม 56-1 รายงานประจำปี จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น


บ้านปูได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 85 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการกำกับกิจการดีเด่น จากการสำรวจระบบบรรษัทภิบาลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) การสำรวจนี้ดำเนินการเป็นปีที่สาม และมีการมอบรางวัลนี้ให้กับบริษัทที่ปฏิบัติตามเกณฑ์หลัก 5 ประการ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดของคณะกรรมการบริษัท โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาจากรายงานประจำปี แบบฟอร์ม 56-1 จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น เว็บไซต์บริษัท ข้อมูลบริษัทที่เผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต. และข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ


บ้านปู ได้รับคัดเลือกจากสำนักบริการบรรษัทภิบาลและศูนย์รายงานบรรษัทภิบาลและการเงินของ Standard & Poor ให้เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทยที่มีความดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล จากการศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 50 แห่งของ Standard & Poor บ้านปู ได้รับการยกย่องว่ามีความโดดเด่นในด้านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำกับกิจการ ทั้งนี้ สำนักบริการด้านบรรษัทภิบาลของ Standard & Poor ทำการศึกษาจากข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยพิจารณาบนพื้นฐานและหลักการว่าด้วยการกำกับกิจการที่ดีในการศึกษาดังกล่าว


บ้านปู ได้รับรางวัลดีเด่น 5 ประเภทจากการสำรวจ บริษัทเอเชียที่ดีที่สุดในปี 2547 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Finance Asia โดยมีรายละเอียดดังนี้

• อันดับ 2 ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม
• อันดับ 3 ในฐานะบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม
• อันดับ 3 ในฐานะบริษัทที่มีนโยบายปันผลในระดับสูง
• อันดับ 7 ในฐานะบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุด
• อันดับ 7 ในฐานะบริษัทที่ดีที่สุดด้านนักลงทุนสัมพันธ์


บ้านปู เป็นหนึ่งในบริษัทลำดับต้นๆ ที่ได้รับรางวัลด้านการจัดทำ “รายงานว่าด้วยบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทย” จากการสำรวจบริษัทจดทะเบียน 337 แห่งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศให้บ้านปู เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีระบบบรรษัทภิบาลดีเด่น จากการสำรวจบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 234 แห่ง โดยการสำรวจนี้ได้รับการประกาศตามรายงาน “การเสริมสร้างระบบบรรษัทภิบาลในประเทศไทย ฉบับปี 2545” ในงานสัมมนา “การเปิดเผยผลการประเมินระบบบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สาม รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของบ้านปู เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่มีอย่างต่อเนื่องทุกปี


บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด (ทริส) เลื่อนอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท จาก A- มาเป็น A


บ้านปู ได้รับรางวัล Disclosure Report Award จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเปิดเผยข้อมูลและงบการเงินปี 2545


บ้านปู ได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report Award จากงาน SET Awards 2003 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ดีที่สุด รางวัล Best Corporate Governance Report Award นี้คัดเลือกผู้รับรางวัลจากบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีแนวปฏิบัติว่าด้วยบรรษัทภิบาลที่โดดเด่น โดยพิจารณาจากข้อมูลในรายงานประจำปีตามแบบฟอร์ม 56-1 รวมทั้งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บ้านปู ยังเป็น 1 ใน 4 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของ รางวัล Best Performance – Resources Award อีกด้วย


บ้านปู ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งสะท้อนให้เห็นความพยายามของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ และบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น


บ้านปู ได้รับรางวัลดีเด่น 4 ประเภทจากการสำรวจบริษัทเอเชียที่ดีที่สุด ประจำปี 2546 ที่จัดโดยนิตยสาร Finance Asia โดยมีรายละเอียดดังนี้

• อันดับ 4 ในฐานะบริษัทที่มุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
• อันดับ 7 ในฐานะบริษัทที่มีระบบบรรษัทภิบาลที่ดีที่สุด
• อันดับ 10 ในฐานะบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุด
• อันดับ 10 ในฐานะบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับนักลงทุนที่ดีที่สุด


บ้านปู เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการจัดลำดับด้านบรรษัทภิบาลที่ดี จากการจัดทำ “รายงานว่าด้วยบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทย” จากการสำรวจบริษัทจดทะเบียน 234 แห่งของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


บ้านปู ได้รับรางวัลดีเด่น 3 ประเภทจากการสำรวจบริษัทเอเชียที่ดีที่สุด ประจำปี 2545 ที่จัดโดยนิตยสาร Finance Asia โดยมีรายละเอียดดังนี้

• อันดับ 7 ในฐานะบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุด
• อันดับ 7 ในฐานะบริษัทที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่สุด
• อันดับที่ 8 ในฐานะบริษัทที่มุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น


บ้านปู ได้รับเลือกให้เป็น บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีที่สุดอันดับ 6 ของประเทศไทย จากการสำรวจของ The Asset Magazine ซึ่งสำรวจความเห็นของนักลงทุนทั่วโลกที่ลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย


บ้านปู ได้รับการจัดอันดับ “A-“ จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด (ทริส)


บริษัทบ้านปู เป็นหนึ่งในบริษัทลำดับต้น ๆ ที่ได้รับการจัดลำดับด้านบรรษัทภิบาลที่ดี จากการจัดทำ “รายงานว่าด้วยบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทย” จากการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 133 แห่ง โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี จดหมายเชิญประชุม และแบบฟอร์มมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณชน การสำรวจใช้หลักการขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 5 ข้อดังนี้

• สิทธิของผู้ถือหุ้น
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ


© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.