By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

ปี

1.

จัดอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนะนำคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง


2.

ดำเนินการสื่อสารภายในองค์กร ในชื่อธีม “CG Be My Guest”

กิจกรรมการสื่อสารภายใต้ชื่อธีม “CG Be My Guest” จัดขึ้นผ่านทางอีเมลภายในองค์กร และวิดีโอพอดแคสต์ (Video Podcasts) ในรายการเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์ ซึ่งเป็นรายการเล่าข่าวและกิจกรรมภายในองค์กรที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ โดยเชิญผู้บริหารและพนักงานมาแบ่งปันประสบการณ์การยึดหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และนำเสนอกรณีศึกษาด้านกำกับดูแลกิจการให้พนักงานได้รับทราบ พร้อมทั้งให้ร่วมตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องการเน้นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงยังเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำผิดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอีกด้วย


3.

นำเสนอบทความในคอลัมน์ CG of the Month ใน Banpu Synergy

บทความในคอลัมน์ CG of the Month นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทย เพื่อลงใน Banpu Synergy ซึ่งเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใน และเผยแพร่ไปยังทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ


4.

จัดกิจกรรม CG Day 2021

กิจกรรม CG Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปีนี้หน่วยงานบรรษัทภิบาลได้เชิญคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาถ่ายทอดมุมมองในหัวข้อ CG กับการขับเคลื่อนองค์กรในยุคโควิด-19” นอกจากนี้ ได้เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมประกวดการจัดทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล


no-thumbnail
5.

สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักบรรษัทภิบาล

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการทบทวนโนบายและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ สภาพสังคม กฎระเบียบ เกณฑ์ มาตรฐาน และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการปรับปรุงนโยบายต่างๆ เช่น

  • นโยบายบรรษัทภิบาล เรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เรื่องการกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
  • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารไปยังกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง


no-thumbnail
6.

จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และแนวทางการป้องกันประจำปี 2564 โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมในธุรกิจทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน


1.

อบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนะนำคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ ในทุกประเทศอย่างต่อเนื่อง


2.

Awake Your CG

การสื่อสารภายในองค์กร ในชื่อ “Awake Your CG” โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากข่าวที่มีการกระทำผิดนโยบายบรรษัทภิบาลและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางเสียงตามสายในรายการข่าวเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์และสื่อสารผ่าน e-mail ของพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และเข้าใจหลักบรรษัทภิบาลและเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำผิดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ


3.

Banpu CG ใน Banpu e-Bulletin

นำเสนอบทความเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ในชื่อคอลัมน์ Banpu CG ใน Banpu e-Bulletin วารสารภายในของบริษัทฯ ที่ออกเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่ไปยังทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน บทความที่นำเสนอในคอลัมน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องบรรษัทภิบาล รายละเอียดของบทความที่ได้นำเสนอ มีดังนี้

• ESG: Environment, Social and Governance
• แผนการดำเนินงาน ESG in COVID จาก เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN)
• CG Report 2020


4.

CG Day

จัดงาน “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปีนี้ หน่วยงานบรรษัทภิบาลจัดให้มี Sharing session “Awake Your CG” โดย คุณ ชนิต สุวรรณพรินทร์ SVP – Electric Vehicle จาก บริษัท Banpu NEXT ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องบรรษัทภิบาลให้แก่พนักงานและเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน


1.

การอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง


2.

CG: Switch It On

จัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชื่อ CG Switch it On เพื่อนำเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีด้านบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามจริยธรรมธุรกิจขององค์กร ซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด


3.

Launch New CG Policy and Code of Conduct

จัดงาน “CG Switch It On – Launch New CG Policy and Code of Conduct” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้พนักงานบ้านปู ได้รับทราบถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ฉบับปี 2561 ที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการปรับปรุงสาระสำคัญให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


4.

นำเสนอบทความในคอลัมน์ “Banpu CG” ของ Banpu e-Bulletin

นำเสนอบทความเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนในคอลัมน์ “Banpu CG” ของ Banpu e-Bulletin ซึ่งเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในของบริษัทฯ ที่ออกเป็นรายไตรมาส ซึ่งเผยแพร่ไปยังทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องบรรษัทภิบาล รายละเอียดของบทความที่ได้นำเสนอ มีดังนี้

• โฉมใหม่ของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ฉบับปี 2561
• CG จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 3 รูปแบบใหม่สำหรับนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับปรับปรุงล่าสุด
• ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562


5.

จัดงาน “CG Day” ภายใต้แนวคิด “CG Switch It On”

จัดงาน “CG Day” ภายใต้แนวคิด “CG Switch It On” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน คือ “You Wonder, We Answer” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้สอบถามถึงประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามมาตรฐานเดียวกัน


6.

วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 “รวมพลัง…อาสาสู้โกง”

เมื่อวันที่ 6 กันยาน 2562 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทภาคีสมาชิกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง…อาสาสู้โกง” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา


7.

ดำเนินการตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)

หน่วยงานบรรษัทภิบาล บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อตอบสนองต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการรับและการรายงานการรับของขวัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยนำของขวัญที่หน่วยงานและพนักงานได้รับในโอกาสต่aางๆ ที่ไม่สามารถนำส่งคืนผู้มอบได้ไปบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ร่วมพัฒนาการศึกษากับบ้านปู ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด


© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.