By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

แผนผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
เกี่ยวกับบ้านปูฯ
ไฮไลท์ประวัติบ้านปูฯ
ประวัติบ้านปูฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภาพรวมธุรกิจ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทีมผู้บริหาร
ธุรกิจบ้านปูฯ
– กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน
– กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
– กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
ผังการบริหารงาน
โครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ

แผนที่ธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
– ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดี
– นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
– นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
– นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการ
– คณะกรรมการบริษัท
– คณะกรรมการชุดย่อย
– คณะกรรมการระดับผู้บริหาร
รางวัลด้านธุรกิจและบรรษัทภิบาล
กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน
การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล

นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
– ราคาหลักทรัพย์
– ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ข่าวนักลงทุน
– จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์
– ข่าวแจ้งนักลงทุน
เอกสารเผยแพร่
– รายงานประจำปี
– รายงานงบการเงิน
– รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– แบบฟอร์ม 56-1
– ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
– ข้อมูลนำเสนอนักวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน
– ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
– งบการเงิน
– คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
เอกสารนำเสนอนักลงทุนและเว็บแคสต์
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักลงทุน
– Factsheet
– ข้อมูลอุตสาหกรรม
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
– ผู้ถือหุ้น
– ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้
ปฏิทินนักลงทุน
รายชื่อนักวิเคราะห์
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ห้องข่าว
ข่าวบ้านปูฯ
กิจกรรมบ้านปูฯ
คลังภาพ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
– ประเทศไทย
– สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
– สาธารณรัฐประชาชนจีน

การพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
– รางวัลแห่งความยั่งยืน
– แนวปฏิบัติในระดับสากลที่นำมาประยุกต์ใช้
– การสนับสนุน SDGs
– การสนับสนุน UN Global Compact
– การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
– การประเมินประเด็นที่สำคัญ
การกำกับดูแลกิจการ
– จริยธรรมทางธุรกิจ
– การบริหารจัดการความเสี่ยง
– การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
– ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า
– นวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิต
– การบริหารจัดการคู่ค้า
– ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
– การแบ่งปันทางเศรษฐกิจ
– การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม
– การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
– พลังงาน
– น้ำ
– คุณภาพอากาศ
– ของเสียจากกระบวนการผลิต
– ของเสียจากการทำเหมือง
– ของเสียจากโรงไฟฟ้า
– ความหลากหลายทางชีวภาพ
– การดำเนินงานตามแผนการปิดเหมือง
– การทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจากการทำเหมือง
– การปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม
– การดูแลพนักงาน
– วัฒนธรรมองค์กร
– การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– การมีส่วนร่วมของชุมชน
– การพัฒนาชุมชน
– การย้ายถิ่นฐาน
– ชนเผ่าพื้นเมือง
– สิทธิมนุษยชน
– กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พนักงานบ้านปูฯ
ขอต้อนรับสู่ครอบครัวบ้านปูฯ
– ร่วมงานกับบ้านปูฯ
– โครงการฝึกงาน
– Career Events
บ้านปู ฮาร์ท
Life @ Banpu
– Employee Value Proposition
– Banpu People Engagement

ติดต่อบ้านปูฯ
สำนักงานใหญ่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายการตลาด

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.