By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
น้ำ

ความสำคัญ

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญเนื่องจากมีปริมาณจำกัดและสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำคัญของภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำและปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งกับชุมชนและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารจัดการ                                                                                                            บริษัทฯ กำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำ โดยหนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน คือ การพิจารณาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำของพื้นที่ตั้งหน่วยธุรกิจ (Water-stressed Area) ภายใต้ฐานข้อมูล Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resources Institute ทั้งนี้ ผลการประเมินรวมถึงแผนการลดความเสี่ยงจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

แผนการบริหารจัดการน้ำของแต่ละหน่วยธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การดึงน้ำจากแหล่งน้ำ การใช้น้ำในการผลิต และการปล่อยน้ำออกสู่ภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวที่จะลดปริมาณน้ำใช้ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายขอบเขตการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมระดับลุ่มน้ำ โดยเริ่มจากการทำสมดุลน้ำ (Water Balance) ของแต่ละหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งตัวชี้วัด ความถี่ และวิธีการตรวจวัดจะแตกต่างกันตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่

 

Download Water Management Policy

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.