By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ความสำคัญ
บริษัทฯ เชื่อว่าการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนไม่ควรมุ่งสร้างเฉพาะผลกำไรแต่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการแบ่งปันมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานและแสดงความรับผิดชอบต่อประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ เช่น การชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ หรือการจ้างแรงงานท้องถิ่นและการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น London Benchmarking Group (LBG) ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสียหลักดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ผู้ถือหุ้น · เงินปันผล
คู่ค้าและผู้รับเหมา · ค่าจ้างผู้รับเหมา
· ค่าเชื้อเพลิง
· ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ
พนักงาน · เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ
· เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
· ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
สถาบันการเงิน · ดอกเบี้ยจ่าย
· ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน
ภาครัฐ · ค่าภาคหลวง
· ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีบำรุงท้องถิ่น
· ภาษีโรงเรือน ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่น ๆ
· ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
ชุมชน · โครงการพัฒนาชุมชน
· กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
· ค่าชดเชยการใช้พื้นที่

แนวทางปฏิบัติด้านการเสียภาษี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศแล้ว การแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการเปิดเผยข้อมูลการเสียภาษีก็เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทย่อยจะอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติด้านการเสียภาษี (PDF)

ดาวน์โหลด Transfer Pricing Guidebook (PDF)

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 7 ด้านตามนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งที่ผิดศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณ หรือการไม่เคารพชาติหรือศาสนา และกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

ดาวน์โหลดนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (PDF)

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.