By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การดำเนินงานตามแผนการปิดเหมือง

ความสำคัญ

ด้วยลักษณะเฉพาะของธุรกิจเหมืองที่ปริมาณสำรองถ่านหินในแต่ละแหล่งจะลดลงเมื่อเริ่มดำเนินการผลิต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของการปิดเหมืองตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ เพื่อส่งมอบพื้นที่กลับคืนสู่ธรรมชาติภายใต้การยอมรับของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานเกี่ยวกับการปิดเหมืองให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ International Council on Mining & Metals (ICMM) โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการทำเหมือง เช่น การปรับเสถียรภาพของพื้นที่ การจัดการของเสีย การบำบัดและจัดการน้ำ และการฟื้นฟูสภาพเหมือง โดยมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนการปิดเหมืองสำหรับเหมืองทุกแห่ง ตลอดจนมีการตรวจติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น สำหรับธุรกิจเหมืองแบบเปิดในอินโดนีเซีย บริษัทฯ ดำเนินการตรวจติดตามความคืบหน้าของการปลูกต้นไม้ฟื้นฟู ส่วนธุรกิจเหมืองใต้ดินในออสเตรเลีย บริษัทฯ ตรวจติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานเทียบกับแผนการปิดเหมือง

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.