By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความสำคัญ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวแล้ว ยังอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ประกาศนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเป้าหมาย “3 Zeros” ได้แก่

บริษัทฯ ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายรายปีในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจำทุกปีในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และถือเป็นองค์ประชุมสูงสุดที่กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยธุรกิจ

เพื่อบรรลุเป้าหมาย “3 Zeros” ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ผ่านวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ครอบคลุมการเสริมสร้างระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเพิ่มความรู้ความสามารถ และการปลูกฝังการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 45001 และแนวปฏิบัติของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย และการขอการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

· การระบุอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ใช้เครื่องมือชี้บ่งอันตรายที่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งงานประจำและงานไม่ประจำ เช่น Job Safety Environment Analysis (JSEA), Green Card/Yellow Card และ Safety Health Environment Accountability Program (SHEAP) ของธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซีย รวมทั้งระบบ SLAMs (Stop, Look, Assess and Manage) ของธุรกิจเหมืองในออสเตรเลีย และ Safety Walk Down Program ของธุรกิจไฟฟ้าในจีน

· การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามลำดับขั้นการควบคุม (Hierarchy of controls) ตลอดจนกำหนดแผนการสื่อสาร การเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยง ทั้งนี้ หัวหน้างานมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน นอกจากนี้ หากพบเห็นอันตรายหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนสามารถหยุดปฏิบัติงานได้จนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข

· การควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทฯ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและชุดปฐมพยาบาลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน และสะดวกต่อการเข้าถึง

· การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน พนักงานหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์จะต้องแจ้งไปยังหัวหน้างานเพื่อประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ และรายงานต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องตามช่องทางที่กำหนดตามลำดับ สำหรับอุบัติการณ์ขั้นรุนแรง บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสอบสวนและหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์นั้น ๆ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ รายงานการสอบสวนอุบัติการณ์ รวมทั้งสถานการณ์การแก้ไขจะถูกนำไปรายงานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

· การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงาน และจัดเตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินผ่าน International SOS Service

· การมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสาร
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประกอบด้วยผู้แทนบริษัทและตัวแทนพนักงาน เพื่อร่วมกันสำรวจสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและพิจารณาแผนงานด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ระดับหน่วยธุรกิจ และการประชุมกลยุทธ์ระดับองค์กรประจำปี เป็นต้น

· การพัฒนาความรู้ความสามารถ
บริษัทฯ สนับสนุนและจัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้บริหารและพนักงานตามข้อกำหนดในกฎหมายและสอดคล้องกับความจำเป็นของลักษณะงานนั้น ๆ เช่น หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร การอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน ระบบใบอนุญาตทำงาน ระบบ Lockout-Tagout โดยมีการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ

· การส่งเสริมสุขภาพ
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานใหม่ การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิต ภายใต้ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยของพนักงาน นอกจากนี้ ยังดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย

· การป้องกันและลดผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน
ด้วยความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการดำเนินงานของผู้รับเหมา บริษัทฯ ได้พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมา (Contractor’s HSE Management Standard) โดยกำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลผู้รับเหมา (Contractor Management System) ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา การบริหารจัดการผู้รับเหมา ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้รับการป้องกันด้วยวิธีการที่เหมาะสม

Download Occupational Health and Safety Policy

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.