By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปู พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วย “พลังความคิดสร้างสรรค์”
“โครงการฝึกงานบ้านปู” เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและร่วมแชร์ไอเดียใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางการทำงานในอนาคต โดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานจริง ร่วมกับพนักงานของบ้านปู ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพ

ที่บ้านปู นักศึกษาฝึกงานทุกคนจะได้บริหารความคิด และลงมือทำงานจริง พร้อมมีที่ปรึกษาช่วยฝึกสอนและแนะนำวิธีการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้น้องๆ ได้เก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์สำหรับนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ บ้านปู ยังเห็นถึงความสำคัญของการเสริมทักษะที่จำเป็น ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงได้จัดคอร์สฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยเฟ้นหาวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ในหัวข้อดังต่อไปนี้

• Storytelling Technique:

เทคนิคการนำเสนอที่ได้ใจผู้ฟัง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาในโครงการฯ ได้ฝึกทักษะการนำเสนองานและการพูดในที่สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการ ทำงานจริง

• English for Communications:

คลาสเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา ที่เต็มไปด้วยสาระความรู้ และความสนุกสนาน ที่จะทำให้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกลายเป็น เรื่องง่าย

• Career Sharing:

กิจกรรมแชร์ประสบการณ์จริงโดยพี่ๆ พนักงานบ้านปู ว่าด้วยเรื่องของการสัมภาษณ์งาน วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานให้ชนะใจ HR และแง่มุมน่ารู้อื่นๆ ใน การทำงาน

• Money Tips for First Jobbers:

คลาสเรียนด้านการเงินที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และเผยเคล็ดลับการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

• Real Experience:

โอกาสในการได้ลงพื้นที่และเรียนรู้จากไซต์งานจริงของบ้านปู ทั้งในและต่างประเทศ

TH Banpu People - INTERNSHIP PROGRAM 1
TH Banpu People - INTERNSHIP PROGRAM 2
TH Banpu People - INTERNSHIP PROGRAM 3
TH Banpu People - INTERNSHIP PROGRAM 4
previous arrow
next arrow
TH Banpu People Mobile - INTERNSHIP 1
TH Banpu People Mobile - INTERNSHIP 2
TH Banpu People Mobile - INTERNSHIP 3
TH Banpu People Mobile - INTERNSHIP 4

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
• นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่กำลัง ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
• เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
• เข้าร่วมโครงการฝึกงานเฉพาะที่ สำนักงานประเทศไทยเท่านั้น

เกณฑ์การคัดเลือก

• คัดเลือกจากผู้สมัครที่ผ่าน คุณสมบัติครบถ้วน
• พิจารณาจากคลิปวิดีโอและการ สอบสัมภาษณ์รายบุคคล

ระยะเวลาโครงการ

แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
1. เดือนมกราคม - เดือนเมษายน

2. เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
*หมายเหตุ:
ช่วงเวลาการรับสมัครและระยะเวลาโครงการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.