By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า

ความสำคัญ
การมีไฟฟ้าและความร้อนพร้อมใช้งานเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวัง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

แนวทางการบริหารจัดการ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะถูกส่งไปยังระบบสายส่งของภาครัฐ ส่วนไอน้ำและน้ำร้อนจะจัดส่งให้กับลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมและลูกค้ารายย่อยเพื่อให้ความอบอุ่นในที่พักอาศัย ซึ่งมีความต้องการสูงในช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะมีความพร้อมในการเดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูหนาว บริษัทฯ จึงดำเนินการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จภายในช่วงฤดูร้อน โดยการซ่อมบำรุงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การซ่อมบำรุงใหญ่ซึ่งจะทำทุก 2 ปี ใช้เวลาครั้งละ 30-45 วัน และการซ่อมบำรุงย่อยรายปีที่ใช้เวลาครั้งละ 10-20 วัน โดยมีการควบคุมคุณภาพของการซ่อมบำรุงเพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันการหยุดซ่อมบำรุงนอกแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร และลดการสูญเสียพลังงาน

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.