By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การมีส่วนร่วมของชุมชน

ความสำคัญ

ดาวน์โหลดนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชน (PDF)

ความสำคัญและความมุ่งมั่นขององค์กร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังพันธกิจที่ตั้งไว้ เพื่อสร้างความไว้วางใจและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียหลัก บริษัทฯ มุ่งเน้น “กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม” ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน โดยยึดมั่นในนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน มุ่งสร้างความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงได้รับการยอมรับจากชุมชน

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้กรอบการพัฒนาชุมชน 6 ด้านและการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ ชุมชน และภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาชุมชนของทุกหน่วยธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ ได้พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและประกาศใช้ในทุกหน่วยธุรกิจ ภายใต้ระบบฐานข้อมูล Community Engagement Data Management System (CEMS) ซึ่งที่ออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลผลกระทบทางสังคมเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำกรอบการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) มาใช้ประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อสะท้อนประสิทธิผลของโครงการและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


Stakeholder
engagement manual

ภาพรวมการดำเนินงานในรอบปี

ในปี 2565 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนกับทุกหมู่บ้านในอินโดนีเซียรวม 26 ครั้ง และประชุมคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มเหมืองในออสเตรเลียจำนวน 18 ครั้ง โดยจากการประชุมพบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่วนชุมชนในออสเตรเลียให้ความสำคัญกับประเด็นแหล่งน้ำ การจ้างแรงงาน และความมั่นคงทางด้านพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ นำประเด็นเหล่านี้ไปจัดลำดับความสำคัญของการจัดทำโครงการพัฒนาชุมชน

อย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญจากชุมชนจำนวนทั้งสิ้น 3 ประเด็น จากชุมชนในออสเตรเลียและเวียดนาม โดยในออสเตรเลียข้อร้องเรียน 2 ประเด็นหลัก คือ ปัญหาเรื่องเสียงดังและรอยร้าวบนพื้นดินในพื้นที่อุทยาน ที่คาดการณ์ว่าเป็นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรอยร้าวบนพื้นดินฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและปิดข้อร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับเรื่องเสียงดังยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขทางวิศวกรรม ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสมรา 3 ของปี 2566 ส่วนเวียดนาม มี 1 ประเด็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของน้ำมันจากใบพัดกังหันลมลงในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในพื้นที่ ปัจจุบัน การดำเนิการแก้ไขทางวิศวกรรมได้แล้วเสร็จและดำเนินการปิดเรื่องร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเปิดเผยและต่อเนื่องโดยมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการโดยตรงแก่ผู้ร้องเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน และผู้ควบคุมของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการพัฒนาชุมชนที่เหมืองจำนวน 4 แห่งในอินโดนีเซีย ครอบคลุมทั้งสิ้น 17 โครงการ โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 หรืออยู่ในระดับ “พึงพอใจ” การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อโครงการพัฒนาชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ นอกจากนั้นแล้ว บ้านปู ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการตลอดจนใช้ข้อมูลดังกล่าวในการออกแบบและกำหนดโครงการพัฒนาชุมชนต่อไป

การประเมินผลกระทบด้านสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดกับชุมชน จึงกำหนดให้หน่วยธุรกิจจัดทำการประเมินผลกระทบทางสังคม หรือ Social Impact Assessment (SIA) ในทุกหน่วยธุรกิจก่อนเริ่มดำเนินโครงการ โดยข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินจะนำไปออกแบบกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยการลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนเป็นหลัก รวมถึงเปรียบเทียบผลจากการบรรเทาผลกระทบก่อนการสิ้นสุดสัมปทาน นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่มีนัยสำคัญในระหว่างดำเนินการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลกระทบทางสังคมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ถูกปรับเปลี่ยนไป

ธุรกิจ สถานะ จำนวนหน่วยธุรกิจ
ทั้งหมด ได้รับการประเมิน
ผลกระทบด้านสังคม
เปิดเผยผลการประเมิน
ธุรกิจเหมือง – อินโดนีเซีย เปิดดำเนินการ 5 5 5
อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 3 NA
ธุรกิจเหมือง – ออสเตรเลีย เปิดดำเนินการ 5 5 5
อยู่ระหว่างการพัฒนา 2 2 2
ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน – จีน เปิดดำเนินการ 7 NA NA
อยู่ระหว่างการพัฒนา NA NA NA
ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน – ออสเตรเลีย เปิดดำเนินการ 2 2 2
อยู่ระหว่างการพัฒนา NA NA NA
ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน – เวียดนาม เปิดดำเนินการ 2 2 2
อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 NA NA

หมายเหตุ:
NA = Not required to conduct SIA

เปิดเผยผลการประเมิน


การเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในช่วงการดำเนินธุรกิจระยะต้น และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะเพื่อที่จะศึกษาและทำความเข้าใจสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างดีขึ้น (Community Baseline Data Collection) จากนั้น จะทำการปรึกษาหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนหรือผู้แทนชุมชน (Community Consultation) ในการจัดทำแผนงานการพัฒนาชุมชนเฉพาะพื้นที่ (Community Engagement Plan) ต่อไป

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนชุมชน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชนและมีผู้มีส่วนได้เสีย (Community complaint management) ในทุกหน่วยธุรกิจให้สามารถบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ โดยแนวทางการดำเนินงานนี้ได้ครอบคลุมถึงการร้องเรียนของชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่ (Indigenous peoples management) ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงกรณีการโยกย้ายถิ่นฐานหากไม่สามารถหลีกได้ (Resettlement management) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับจากชุมชนแก่คณะกรรมการความยั่งยืนและคณะกรรมการ ESG ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

การจัดการข้อร้องเรียนของชุมชนเป็นกระบวนที่ช่วยให้คนในชุมชนสามารถแสดงความกังวลของตนได้ การจัดการกับข้อร้องเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนที่เราสนับสนุนการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของบริบทด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ของเราโดยการลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่นกัน


Community complaint
management manual

การสอบทานคุณภาพ

บริษัทฯ ได้นำระบบการสอบทานคุณภาพ (Quality Assurance Review) โดยให้พนักงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาชุมชน มาดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งการสำรวจจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี และทำให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป


การส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างพัฒนาโครงการ และระยะสิ้นสุดโครงการ โดยเน้นให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมและตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการประเมินผล เช่น การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ตรงตามความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของภาครัฐ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากชุมชน รัฐบาลในท้องถิ่น และบริษัทฯ เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินงานแต่ละโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ส่งเสริมการร่วมมือกับผู้รับเหมาในการทำงานด้านพัฒนาชุมชน ซึ่งมีผู้รับเหมาของบริษัทฯ หลายรายที่ทำงานพัฒนาชุมชนควบคู่ไปด้วย บริษัทฯ จึงได้ประสานความร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสามารถทำให้การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมผู้ได้รับประโยชน์มากขึ้น และลดการซ้ำซ้อนของการบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่


ผลลัพธ์ทางสังคม

การวัดผลการดำเนินงานทางสังคม
ระบบ CEMS

ระบบการจัดการข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ CEMS เป็นระบบที่ใช้รวบรวมข้อมูลผลกระทบทางสังคมของบริษัท ซึ่งได้ถูกออกแบบในการจัดเก็บ เรียกใช้ และจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้ตลอดเวลา เพื่อนำข้อมูลไปใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

บ้านปูฯ ริเริ่มการพัฒนาโครงการนี้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้แทนพนักงานจากทุกประเทศในช่วงปลายปี 2562 ต่อมาระบบถูกพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และได้ประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2564

บ้านปู ให้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกชุมชนทุกคน การมีส่วนร่วมของชุมชนได้ถูกดำเนินการในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในปี 2565 ได้มีการดำเนินโครงการทั้งหมดจำนวน 153 โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงต่อผู้รับประโยชน์จำนวน 74,522 ราย โดยมีสัดส่วนหลักที่โครงการพัฒนาด้านการศึกษาและโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งคิดเป็น 36.33% และ 28.92% ตามลำดับ

ภาพรวมผลการดำเนินงานทางสังคม
2564 – 2565

ภาพรวมผลการดำเนินงานทางสังคม

2564


 
 
2565


กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

Highlight

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ กองทุนชุมชนมันดาลอง

อินโดนีเซีย

จีน

ออสเตรเลีย

มองโกเลีย

เวียดนาม

สหรัฐอเมริกา


เสียงสะท้อนจากชุมชน

01
02
03
04
previous arrow
next arrow

มาตรฐานการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับชุมชน

 การจัดการข้อร้องเรียนของชุมชน
 การจัดการการโยกย้ายถิ่นฐาน
 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 กรอบดำเนินงานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (CCC)
 กรอบดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับชนเผ่าพื้นเมือง
 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.