By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

ผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน

A. บ้านปู คือผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชื้อเพลิง สายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน) ใน 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม บริษัทฯ มุ่งสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจด้วยการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ควบคู่ไปกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด ไปพร้อมๆ กับเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 มีการผลิตถ่านหินรวมจำนวน 37.8 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงเหมืองในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 23.4 ล้านตัน เหมืองในประเทศออสเตรเลียตามวิธีสัดส่วนจำนวน 9.3 ล้านตัน และจากเหมืองในประเทศจีนตามสัดส่วนการลงทุนจำนวน 5.1 ล้านตัน

ในปี 2562 มีปริมาณการขายถ่านหินจำนวน 40.7 ล้านตัน จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 25.3 ล้านตัน เหมืองในประเทศออสเตรเลียตามวิธีสัดส่วนจำนวน 10.7 ล้านตัน และจากเหมืองในประเทศจีนตามวิธีสัดส่วนจำนวน 4.7 ล้านตัน

โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที่ใช้พลังงานถ่านหินลิกไนต์ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 1,878 เมกะวัตต์ โดยมีระยะเวลาในการซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าหงสาประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้า 3 หน่วย หน่วยละ 626 เมกะวัตต์ หน่วยการผลิตที่ 1 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หน่วยการผลิตที่ 2 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยการผลิตที่ 3 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

บ้านปู ดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social, and Governance) มาตลอดเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ตามปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสำรอง ตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงินและความต้องการเงินทุนและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นของบ้านปู จะไม่ได้รับการเครดิตภาษีเงินปันผลในรอบที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 2694 6600

@banpu-ir

สอบถามข้อมูล

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.