By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

ผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน

บ้านปู คือผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชื้อเพลิง สายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน) ใน 9 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม บริษัทฯ มุ่งสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจด้วยการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ควบคู่ไปกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด ไปพร้อมๆ กับเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภายในปี 2568 กลุ่มบ้านปูตั้งเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้ารวมจำนวน 6,100 เมกะวัตต์ โดยมีสัดส่วนพลังงานสะอาด 1,600 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มบ้านปูยังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนและพัฒนาโครงการ ทั้งในประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ในปี 2565 มีปริมาณการขายถ่านหินจำนวน 35.2 ล้านตัน จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 19.6 ล้านตัน เหมืองในประเทศออสเตรเลียตามวิธีสัดส่วนจำนวน 8.5 ล้านตัน และจากเหมืองในประเทศจีนตามวิธีสัดส่วนและรวมธุรกิจซื้อขายถ่านหินจำนวน 7 ล้านตัน

โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที่ใช้พลังงานถ่านหินลิกไนต์ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 1,878 เมกะวัตต์ โดยมีระยะเวลาในการซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าหงสาประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้า 3 หน่วย หน่วยละ 626 เมกะวัตต์ หน่วยการผลิตที่ 1 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หน่วยการผลิตที่ 2 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยการผลิตที่ 3 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

บ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG มาตลอด 4 ทศวรรษ ตามปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสำรอง ตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงินและความต้องการเงินทุนและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับครึ่งแรกของปี 2565 หุ้นละ 0.45 บาท ในวันที่ 30 กันยายน 2565 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของครึ่งปีหลัง หุ้นละ 0.75 บาท ในวันที่ 28 เมษายน 2566

ผู้ถือหุ้นของบ้านปู จะไม่ได้รับการเครดิตภาษีเงินปันผลในรอบที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 2694 6600

@banpu-ir

สอบถามข้อมูล

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.