By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
ชนเผ่าพื้นเมือง

ความสำคัญ

ในระหว่างการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกับชนพื้นเมืองใกล้เคียงโดยรอบ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งให้กับชนพื้นเมืองและชุมชนดังกล่าว บนพื้นฐานของความเที่ยงธรรม ความซื่อตรง และความเคารพ ดั้งนั้น การคุ้มครองชนพื้นเมืองจึงเป็นประเด็นสำคัญประการหนึ่งของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมกับชนพื้นเมืองและนำไปปฏิบัติเช่นเดียวกันในหน่วยธุรกิจต่างๆ โดยมาตรฐานจะเริ่มต้นด้วยการประเมินในเบื้องต้นสำหรับทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อระบุว่ามีชุมชนพื้นเมืองในพื้นที่โดยรอบอาศัยอยู่หรือไม่ หากพบว่ามีพื้นที่ปฏิบัติงานใดอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของชนพื้นเมือง บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับชนพื้นเมืองดังกล่าว โดยคำนึงถึงคุณลักษณะที่สำคัญ เช่น วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา ในระหว่างที่มีการสื่อสารร่วมกันนั้นจะช่วยให้มีโอกาสทราบถึงผลกระทบที่มีต่อชนพื้นเมือง ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการซักถามตามกลไกการร้องทุกข์และตามมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนของชุมชน รวมถึงการตั้งถิ่นฐานใหม่ของชนพื้นเมือง ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าวตามมาตรฐานการจัดการการตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งจะนำไปปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทุกหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมสำหรับชุมชนบางพื้นที่ด้วยเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่ามรดกทางวัฒนธรรมได้รับการดูแลเอาใจใส่และอนุรักษ์ไว้ ตลอดจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิของชนพื้นเมืองดังกล่าว

อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
ชนเผ่าพื้นเมือง ชาวดายัค: Tunjung Benuaq และ Bentain ชาวอะบอริจิน
หน่วยธุรกิจ เหมืองทรูบาอินโดและเหมืองบารินโต เหมืองแอร์ลี เหมืองสปริงเวล เหมืองคลาเรนซ์ เหมืองไมยูนา และเหมืองแมนดาลอง
แนวทางการมีส่วนร่วม · ดำเนินการภายใต้กฎหมายตามจารีตประเพณีของกลุ่ม (Adat Law) ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติของบุคคลภายนอกกลุ่มที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวดายัค
· จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนโดยมีตัวแทนชาวดายัคเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
· พัฒนาโครงการเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชาวดายัค
· ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอะบอริจิน สำหรับกลุ่มเหมืองทางตะวันตกและทางเหนือ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางการบริหารที่เกี่ยวข้อง อาทิ Aboriginal Land Rights Act (1983), Heritage Act (1977) และ Environmental Planning & Assessment Act 1979
· จัดตั้งคณะอนุกรรมการ โดยประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มชาวอะบอริจินที่ขึ้นทะเบียนกับทางบริษัทฯ
· ประเมินผลกระทบทางสังคม และจัดประชุมกับชาวอะบอริจินปีละ 2 ครั้ง
· สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาวอะบอริจิน

การบริหารจัดการชนเผ่าพื้นเมือง
ในช่วงระหว่างการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ อาจมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และความเคารพ โดยได้จัดทำมาตรฐานการมีส่วนร่วมกับชนเผ่าพื้นเมือง และนำไปปฏิบัติในทุกหน่วยธุรกิจ กระบวนการนี้เริ่มต้นจากการประเมินเบื้องต้นก่อนเริ่มกิจกรรมการผลิตว่าหน่วยธุรกิจใดมีชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยหากพบว่ามีชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาแผนการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองที่เหมาะสมสำหรับหน่วยธุรกิจนั้นๆ เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองที่อาจจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชนเผ่าพื้นเมือง บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ซึ่งรวมถึงตัวแทนชนเผ่าพื้นเมือง โดยคณะกรรมการฯ มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในท้องถิ่น เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน สนันสนุนการจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นให้การฝึกอบรมแรงงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการที่มีคุณค่าร่วมกัน

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.