By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ บริษัทฯ ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) ที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) ภายใต้ 3 หลักการที่สำคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน (Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality) และการบริหารจัดการที่เป็นระบบและการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส (Responsiveness) ทั้งนี้ แต่ละหน่วยธุรกิจมีหน้าที่วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตนเอง โดยผลการวิเคราะห์ของแต่ละหน่วยธุรกิจจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์ในระดับองค์กรอีกครั้งภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

1. การระบุผู้มีส่วนได้เสีย
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะพึ่งพา ความรับผิดชอบ อิทธิพล รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

2. การระบุระดับผลกระทบของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
โดยประเมินผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. การระบุระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ
โดยประเมินอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางด้านการเงิน การดำเนินงาน กฎระเบียบข้อบังคับ ชื่อเสียง และกลยุทธ์

4. การจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
โดยแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 4 กลุ่ม ตามระดับผลกระทบที่บริษัทฯ มีต่อผู้มีส่วนได้เสียและระดับอิทธิพลที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อบริษัทฯ

5. การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยระบุแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อาทิ การสัมภาษณ์ สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบมาก และมีอิทธิพลมาก เป็นต้น

ช่องทางการมีส่วนร่วมและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ หัวข้อในรายงานฉบับนี้
พนักงาน • การสื่อสารระหว่างแผนกทรัพยากรมนุษย์กับพนักงาน
• การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
• ช่องทางรับข้อร้องเรียน
• การสำรวจความสอดคล้องของพฤติกรรมพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร
• การสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
• การจัดประชุมใหญ่ของบริษัทฯ (Town Hall)
• ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ • ความท้าทายและโอกาส
• จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรและความรับผิดชอบต่อพนักงาน • จริยธรรมทางธุรกิจ
• ความสุขในการทำงาน
• ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
• ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน
• การดูแลพนักงาน
• การพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชุมชน • คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
• การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน
• ช่องทางรับข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่านพนักงานชุมชนสัมพันธ์
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
• ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ • การมีส่วนร่วมของชุมชน
• คุณภาพอากาศ ของเสียจากกระบวนการผลิต
• ความปลอดภัยในชีวิตและที่อยู่อาศัย • การย้ายถิ่นฐาน
• การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน • สิทธิมนุษยชน
• ชนเผ่าพื้นเมือง
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน • การแบ่งปันทางเศรษฐกิจ
• การพัฒนาชุมชน
ลูกค้า • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
• ช่องทางรับข้อร้องเรียน
• การเข้าพบในวาระต่าง ๆ
• การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยข้อมูล
• การรายงานแผนการซ่อมบำรุงประจำปีและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
• การแจ้งขอความยินยอมในการใช้ข้อมูล
• กระบวนการคุ้มครองข้อมูล
• คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์
• ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
• ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ • ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
• ก๊าซเรือนกระจก
• ความพร้อมของจ่ายของสินค้าและการบริการ • ความพร้อมจ่ายและความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า
• การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
• การจัดเก็บและการใช้ข้อมูล
• การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ • การเข้าพบในโอกาสต่าง ๆ
• การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการที่จัดโดยภาครัฐ
• การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยข้อมูล
• การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
• การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม • การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
• กิจกรรมเพื่อสังคม
• จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร
• ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
• จริยธรรมทางธุรกิจ
• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ • การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและเศรษฐกิจ
• การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด • พลังงาน น้ำ
• การบริหารห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ • การบริหารจัดการคู่ค้า
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
• ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ • ก๊าซเรือนกระจก
• น้ำ คุณภาพอากาศ ของเสียจากกระบวนการผลิต
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
• การดำเนินงานตามแผนการปิดเหมือง
• การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน • การสนับสนุน SDGs
• การสนับสนุน UN Global Compact
คู่ค้า • การประชุมระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า
• กระบวนการคุ้มครองข้อมูล
• การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม • จริยธรรมทางธุรกิจ
• โอกาสดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ในอนาคต • การบริหารจัดการคู่ค้า
• การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล • การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ผู้รับเหมา • การประชุมระหว่างบริษัทฯ และผู้รับเหมา
• การประชุมผู้รับเหมาประจำปี
• การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม • จริยธรรมทางธุรกิจ
• สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต • พลังงาน
• โอกาสดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ในอนาคต • การบริหารจัดการคู่ค้า
สถาบันการเงิน • การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ • จริยธรรมทางธุรกิจ
• ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ • ผลการดำเนินงานในรอบปี
ผู้ร่วมลงทุน • การประชุมกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
• การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การรายงานแผนการซ่อมบำรุงประจำปีและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
• ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ • จริยธรรมทางธุรกิจ
• ชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล • รางวัลและความสำเร็จ
• ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ • ผลการดำเนินงานในรอบปี
• ความต่อเนื่องทางธุรกิจ • ความพร้อมจ่ายและความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า
ผู้ถือหุ้น • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
• การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ช่องทางรับข้อร้องเรียน
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
• คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร • โครงสร้างการบริหารงาน
• ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ • จริยธรรมทางธุรกิจ
• การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง • การบริหารจัดการความเสี่ยง
• การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ • การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
• ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ • ผลการดำเนินงานในรอบปี
นักลงทุน • การนำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน (Roadshow)
• การนำเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
• คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร • โครงสร้างการบริหารงาน
• ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ • จริยธรรมทางธุรกิจ
• การดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม • การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
• การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง • การบริหารจัดการความเสี่ยง
• การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ • ผลการดำเนินงานในรอบปี
สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม • การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยข้อมูล
• การทำหนังสือสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทฯ
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
• การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม • การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
• จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร • จริยธรรมทางธุรกิจ
• ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล • ผลการดำเนินงาน
• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ • การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและเศรษฐกิจ
• ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ • ก๊าซเรือนกระจก
• น้ำ คุณภาพอากาศ ของเสียจากกระบวนการผลิต
• การมีส่วนร่วมของชุมชน
© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.