By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

บ้านปู ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับผู้บริหารขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการแผนสืบทอดตำแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาถ่านหินและราคาน้ำมัน รวมถึงคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพในทุกสายงานภายในองค์กร โดยคณะกรรมการระดับผู้บริหารทั้ง 5 คณะนี้ มีบทบาทและหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการแผนสืบทอดตำแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาถ่านหินและราคาน้ำมัน คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน
© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.