BANPU 16.10 Baht | +0.10 (+0.62%)
การดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในเวียดนาม
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังผลิตทั้งหมด*
218
เมกะวัตต์
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
138
เมกะวัตต์
80
เมกะวัตต์
38
เมกะวัตต์
80
เมกะวัตต์
100
เมกะวัตต์
-
เมกะวัตต์
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
เทคโนโลยีพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ
กำลังผลิตทั้งหมด*
61
เมกะวัตต์
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
   
การดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในสหรัฐฯ
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน
ธุรกิจก๊าซ
กำลังผลิตก๊าซ
900
ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวัน
ปริมาณก๊าซสำรอง
5.6
ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังผลิตทั้งหมด*
768
เมกะวัตต์เทียบเท่า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
768
เมกะวัตต์
-
เมกะวัตต์
768
เมกะวัตต์
-
เมกะวัตต์
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
   
การดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในญี่ปุ่น
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังผลิตทั้งหมด*
316.3
เมกะวัตต์เทียบเท่า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
214.3
เมกะวัตต์เทียบเท่า
102
เมกะวัตต์
141.3
เมกะวัตต์
102
เมกะวัตต์
73
เมกะวัตต์เทียบเท่า
-
เมกะวัตต์เทียบเท่า
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
 
การดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในมองโกเลีย
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน
ธุรกิจถ่านหิน
อยู่ระหว่างการพัฒนา
3
โครงการ
 
การดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในลาว
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังผลิตทั้งหมด*
751
เมกะวัตต์เทียบเท่า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
751
เมกะวัตต์เทียบเท่า
-
เมกะวัตต์เทียบเท่า
751
เมกะวัตต์เทียบเท่า
-
เมกะวัตต์เทียบเท่า
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
 
การดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในออสเตรเลีย
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน
ธุรกิจถ่านหิน
กำลังผลิตถ่านหิน*
4.5
ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง*
206.37
ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังผลิตทั้งหมด*
167
เมกะวัตต์
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
167
เมกะวัตต์
-
เมกะวัตต์
167
เมกะวัตต์
-
เมกะวัตต์
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
   
การดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในจีน
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน
ธุรกิจถ่านหิน
กำลังผลิตถ่านหิน*
2.3
ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง*
117.34
ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังผลิตทั้งหมด*
1,121.4
เมกะวัตต์เทียบเท่า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
1,121.4
เมกะวัตต์เทียบเท่า
-
เมกะวัตต์เทียบเท่า
944
เมกะวัตต์เทียบเท่า
-
เมกะวัตต์เทียบเท่า
177.3
เมกะวัตต์
-
เมกะวัตต์
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
เทคโนโลยีพลังงาน
ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน
กำลังผลิตทั้งหมด
1
กิกะวัตต์ชั่วโมง
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
     
การดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในอินโดนีเซีย
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน
ธุรกิจถ่านหิน
กำลังผลิตถ่านหิน
7.7
ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
285.85
ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
เทคโนโลยีพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ
กำลังผลิตทั้งหมด*
7
เมกะวัตต์
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
   
การดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในไทย
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังผลิตทั้งหมด*
717
เมกะวัตต์เทียบเท่า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
717
เมกะวัตต์เทียบเท่า
-
เมกะวัตต์เทียบเท่า
717
เมกะวัตต์เทียบเท่า
-
เมกะวัตต์เทียบเท่า
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
เทคโนโลยีพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ
กำลังผลิตทั้งหมด*
70
เมกะวัตต์
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสาธารณะ
4,707
คน/วัน
บริหารยานยนต์ไฟฟ้า*
327
คัน
สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
117
สถานี
เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเล
1
ลำ
ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ
เมืองอัจฉริยะและการจัดการพลังงาน
21
โครงการ
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
   
เครือข่ายพลังงานที่หลากหลาย ครอบคลุมเอเชีย-แปซิฟิก
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน
ธุรกิจถ่านหิน
กำลังผลิตถ่านหิน คาดการณ์ปี 2565*
32
ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง*
659.75
ล้านตัน
ธุรกิจก๊าซ
กำลังผลิตก๊าซ
900
ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวัน
ปริมาณก๊าซสำรอง
5.6
ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังผลิตทั้งหมด*
4,197
เมกะวัตต์เทียบเท่า
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
3,876
เมกะวัตต์เทียบเท่า
182
เมกะวัตต์เทียบเท่า
3,253
เมกะวัตต์เทียบเท่า
-
เมกะวัตต์เทียบเท่า
585
เมกะวัตต์
102
เมกะวัตต์
38
เมกะวัตต์
80
เมกะวัตต์
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
เทคโนโลยีพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ
กำลังผลิตทั้งหมด*
139
เมกะวัตต์
ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน
กำลังผลิตทั้งหมด
1
กิกะวัตต์ชั่วโมง
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสาธารณะ
4,707
คน/วัน
บริหารยานยนต์ไฟฟ้า*
327
คัน
สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
117
สถานี
เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเล
1
ลำ
ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ
เมืองอัจฉริยะและการจัดการพลังงาน
21
โครงการ
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
*ตามสัดส่วนการลงทุน
     
น็อนไห่
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2563
ที่ตั้ง
จังหวัดนินห์ถ่วน ประเทศเวียดนาม
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
สัดส่วนการถือหุ้น
35 เมกะวัตต์
ชูง็อก
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2562
ที่ตั้ง
จังหวัดเกียลาย ประเทศเวียดนาม
สัดส่วนการลงทุน
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
15 เมกะวัตต์
ฮาติ๋ญ
Plant Type
Solar Power Plant
Commercial Operations
2019
Location
Ninh Thuan, Vietnam
Banpu Ownership
100%
Power Capacity
50 MW
นิฮอนมัตสึ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2564
ที่ตั้ง
จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
12 เมกะวัตต์
NPR
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินแบบเปิด
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
-
ที่ตั้ง
ทางตอนกลางของจังหวัดกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย
สัดส่วนการลงทุน
67.13%
กำลังผลิตถ่านหิน
-
ปริมาณถ่านหินสำรอง
77.4 ล้านตัน
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
TIS
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินแบบเปิด
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
-
ที่ตั้ง
เขตตะวันออกของจังหวัดกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย
สัดส่วนการลงทุน
67.13%
กำลังผลิตถ่านหิน
-
ปริมาณถ่านหินสำรอง
5.0 ล้านตัน
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มานิลดรา
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
55.9 เมกะวัตต์
เบอริล
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2562
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
110.9 เมกะวัตต์
นาโกโซ IGCC
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า IGCC
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2564
ที่ตั้ง
จังหวัดจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
13.40%
กำลังผลิตไฟฟ้า
543 เมกะวัตต์
เอลวินหมุยยิน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานลม
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2562
ที่ตั้ง
จังหวัดนินห์ถ่วน ประเทศเวียดนาม
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
37.6 เมกะวัตต์
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หวินเจา
ประเภทโรงไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
คาดการณ์ระยะที่ 1 : ปี 2565
คาดการณ์ระยะที่ 2 และ 3 : ปี 2564
ที่ตั้ง
จังหวัดซ็อกจัง ประเทศเวียดนาม
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
80 เมกะวัตต์
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เอ็กซ์ทีโอ บาร์เนตต์
ปีที่เข้าลงทุน
ปี 2565
ที่ตั้ง
มลรัฐเท็กซัส สหรัฐฯ
สัดส่วนการถือหุ้น
96.12%
กำลังผลิตก๊าซ
225 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวัน
ปริมาณก๊าซสำรอง
1.4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
Temple I
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2557
ที่ตั้ง
มลรัฐเท็กซัส สหรัฐฯ
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
768 เมกะวัตต์
บาร์เนตต์
ปีที่เข้าลงทุน
ปี 2563
ที่ตั้ง
มลรัฐเท็กซัส สหรัฐฯ
สัดส่วนการถือหุ้น
96.12%
กำลังผลิตก๊าซ
532 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวัน
ปริมาณก๊าซสำรอง
3.3 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
มาร์เซลลัส
ปีที่เข้าลงทุน
ปี 2559-2561
ที่ตั้ง
รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ
สัดส่วนการถือหุ้น
96.12%
กำลังผลิตก๊าซ
148 ล้านลูกบาศก์ฟุตทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวัน
ปริมาณก๊าซสำรอง
0.9 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่30 มิถุนายน 2565
ทาเคโอะ 2
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1 เมกะวัตต์
มูโรรัง 2
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1.63 เมกะวัตต์
มูโรรัง 1
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1.73 เมกะวัตต์
เท็นซัง
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2560
ที่ตั้ง
จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1.96 เมกะวัตต์
ยามางาตะ ไออีเดะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
คาดการณ์ปี 2566
ที่ตั้ง
จังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
51%
กำลังผลิตไฟฟ้า
200 เมกะวัตต์
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
เคเซนนุมะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2564
ที่ตั้ง
จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
20 เมกะวัตต์
ยาบูกิ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2563
ที่ตั้ง
จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
75%
กำลังผลิตไฟฟ้า
7 เมกะวัตต์
ชิราคาวะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2565
ที่ตั้ง
จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
10 เมกะวัตต์
คุโรคาวะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2562
ที่ตั้ง
จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
18.9 เมกะวัตต์
ยามางาตะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2563
ที่ตั้ง
จังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
20 เมกะวัตต์
มุกะวะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
55.80%
กำลังผลิตไฟฟ้า
17 เมกะวัตต์
นาริไอสึ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2561
ที่ตั้ง
จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
20.5 เมกะวัตต์
อวาจิ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2560
ที่ตั้ง
จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
75%
กำลังผลิตไฟฟ้า
8 เมกะวัตต์
ฮิโนะ
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2559
ที่ตั้ง
จังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
75%
กำลังผลิตไฟฟ้า
3.5 เมกะวัตต์
โอลิมเปีย
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2558
ที่ตั้ง
จังหวัดกุนมะ จังหวัดอิบารากิ และจังหวัดโทชิงิ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น
40%
กำลังผลิตไฟฟ้า
10 เมกะวัตต์
อุนสท์ ฮูดะห์
ที่ตั้ง
จังหวัดโกบีทางตอนกลาง ประเทศมองโกเลีย
สัดส่วนการลงทุน
100%
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
อัลไต นูรส์
ที่ตั้ง
จังหวัดโกบีอัลไต ประเทศมองโกเลีย
สัดส่วนการลงทุน
100%
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
ซานต์ อูล
ที่ตั้ง
จังหวัดโกบีทางตอนใต้ ประเทศมองโกเลีย
สัดส่วนการลงทุน
100%
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
หงสา
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าปากเหมือง
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 และ 2 : ปี 2558
โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3 : ปี 2559
ที่ตั้ง
เมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว
สัดส่วนการลงทุน
40%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1,878 เมกะวัตต์
นิวเบกส์
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินแบบเปิด
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการลงทุน
100%
กำลังผลิตถ่านหิน
-
ปริมาณถ่านหินสำรอง
7.5 ล้านตัน
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
อิงเกิลนุก
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินใต้ดิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการลงทุน
100%
กำลังผลิตถ่านหิน
-
ปริมาณถ่านหินสำรอง
-
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สปริงเวล
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินใต้ดิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ครอบครองในปี 2553
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการลงทุน
100%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
1.21 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
16.18 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
แอร์ลี
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินใต้ดิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ครอบครองในปี 2553
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการลงทุน
100%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
0.49 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
23.06 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
แมนดาลอง
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินใต้ดิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ครอบครองในปี 2548
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการลงทุน
100%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
1.72 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
51.22 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
แองกัสเพลส
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินใต้ดิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ครอบครองในปี 2553
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการลงทุน
100%
กำลังผลิตถ่านหิน
-
ปริมาณถ่านหินสำรอง
53 ล้านตัน
สถานะ
พักการผลิตเพื่อดูแลและซ่อมบำรุง
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ไมยูนา
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินใต้ดิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ครอบครองในปี 2553
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการลงทุน
100%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
0.44 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
33.08 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
นิวสแตน
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินใต้ดิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ครอบครองในปี 2544
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการลงทุน
100%
กำลังผลิตถ่านหิน
-
ปริมาณถ่านหินสำรอง
42.7 ล้านตัน
สถานะ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
คลาเรนซ์
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินใต้ดิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ครอบครองในปี 2553
ที่ตั้ง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
สัดส่วนการลงทุน
85.00%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
0.67 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
29.82 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ซานซีลู่กวง
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2563
ที่ตั้ง
มณฑลซานซี ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
30%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1,320 เมกะวัตต์
จีซิน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ระยะที่ 1 : ปี 2558
ระยะที่ 2 : ปี 2559
ที่ตั้ง
มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
25.22 เมกะวัตต์
ซิงหยู
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2560
ที่ตั้ง
มณฑลซานตง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
10.3 เมกะวัตต์
เต๋อหยวน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2560
ที่ตั้ง
มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
51.64 เมกะวัตต์
ฮุ่ยเอิน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2560
ที่ตั้ง
มณฑลซานตง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
19.7 เมกะวัตต์
เฮ่าหยวน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2559
ที่ตั้ง
มณฑลซานตง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
20 เมกะวัตต์
ฮุ่ยเหนิง
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2559
ที่ตั้ง
มณฑลซานตง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
21.5 เมกะวัตต์
จินซาน
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2559
ที่ตั้ง
มณฑลซานตง ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้า
28.95 เมกะวัตต์
โจวผิง
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2544
ที่ตั้ง
มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
70%
กำลังผลิตไฟฟ้ารวม
233 เมกะวัตต์เทียบเท่า
กำลังผลิตไฟฟ้า
125 เมกะวัตต์
กำลังผลิตไอน้ำ
600 ตันต่อชั่วโมง
เจิ้งติ้ง
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2543
ที่ตั้ง
มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้ารวม
139 เมกะวัตต์เทียบเท่า
กำลังผลิตไฟฟ้า
73 เมกะวัตต์
กำลังผลิตไอน้ำ
370 ตันต่อชั่วโมง
หลวนหนาน ระยะที่ 1, 2 และ 3
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ระยะที่ 1 : ปี 2544
ระยะที่ 2 : ปี 2561
ระยะที่ 3 : ปี 2562
ที่ตั้ง
มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน
สัดส่วนการถือหุ้น
100%
กำลังผลิตไฟฟ้ารวม
246 เมกะวัตต์เทียบเท่า
กำลังผลิตไฟฟ้า
125 เมกะวัตต์
กำลังผลิตไอน้ำ
278 ตันต่อชั่วโมง
เกาเหอ
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินใต้ดิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2555
ที่ตั้ง
มณฑลซานซี ประเทศจีน
สัดส่วนการลงทุน
45.00%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
4.8 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
104.6 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
เฮ่อปี้
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินใต้ดิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2548
ที่ตั้ง
มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน
สัดส่วนการลงทุน
40.00%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
0.3 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
12.7 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
นูซ่า เพอซาดา รีซอร์สเซส
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินแบบเปิด
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
-
ที่ตั้ง
ทางตอนกลางของจังหวัดกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย
สัดส่วนการลงทุน
65.14%
กำลังผลิตถ่านหิน
-
ปริมาณถ่านหินสำรอง
77.4 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
เตอเปี่ยนอินดาซัคเซส
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินแบบเปิด
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
-
ที่ตั้ง
เขตตะวันออกของจังหวัดกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย
สัดส่วนการลงทุน
65.14%
กำลังผลิตถ่านหิน
-
ปริมาณถ่านหินสำรอง
5 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
บารินโต
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินแบบเปิด
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2554
ที่ตั้ง
เขตตะวันออกของจังหวัดกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย
สัดส่วนการลงทุน
65.14%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
2.3 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
139 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ทรูบาอินโด
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินแบบเปิด
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2548
ที่ตั้ง
เขตตะวันออกของจังหวัดกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย
สัดส่วนการลงทุน
65.14%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
1.4 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
34.2 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
โจ-ร่ง
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินแบบเปิด
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2542
ที่ตั้ง
ทางใต้ของจังหวัดกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย
สัดส่วนการลงทุน
65.14%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
0.5 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
7.7 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
อินโดมินโค
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินแบบเปิด
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2540
ที่ตั้ง
เขตตะวันออกของจังหวัดกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย
สัดส่วนการลงทุน
65.14%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
3.2 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
27.5 ล้านตัน
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
คิทาดิน-เอ็มบาลุต
ประเภทเหมือง
เหมืองถ่านหินแบบเปิด
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ปี 2527
ที่ตั้ง
เขตตะวันออกของจังหวัดกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย
สัดส่วนการลงทุน
65.14%
กำลังผลิตถ่านหิน ม.ค.-มิ.ย. 2565
0.2 ล้านตัน
ปริมาณถ่านหินสำรอง
0.1 ล้านตัน
สถานะ
ปิดเหมือง
หมายเหตุ:
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
บีแอลซีพี
ประเภทโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 : ปี 2549
โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 : ปี 2550
ที่ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้น
50%
กำลังผลิตไฟฟ้า
1,434 เมกะวัตต์