By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

เทคโนโลยีพลังงานเพื่ออนาคต

ท่ามกลางวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่หยุดนิ่ง บ้านปู จึงตอบสนองด้วยการเดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจพลังงานครบวงจร พร้อมตอกย้ำความเป็นตัวจริงด้านพลังงานที่ลงทุนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เรานำความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมจากกลุ่มธุรกิจหลักมาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีพลังงานที่ทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบของสมาร์ทโซลูชันที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและขับเคลื่อนการเติบโตของสมาร์ทซิตี้ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ผ่านการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การติดตั้ง ตลอดจนการบำรุงรักษา การขยายธุรกิจไปสู่เทคโนโลยีพลังงานจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ตอกย้ำการดำเนินกลยุทธ์ Greener & Smarter เสริมสร้างความเชื่อมั่น และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบ้านปูฯ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.