By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ผลักดัน SE School สู่กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่สร้างกิจการเพื่อสังคมแข็งแกร่ง เผยรายชื่อ 10 ทีมโดดเด่น เข้ารอบ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8”

บ้านปูฯ ผลักดัน SE School สู่กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่สร้างกิจการเพื่อสังคมแข็งแกร่ง เผยรายชื่อ 10 ทีมโดดเด่น เข้ารอบ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8”

หลังจากเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทั่วประเทศอายุระหว่าง 20 – 35 ปี เรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับกิจการเพื่อสังคม บน SE School (Social Enterprise School) แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมใน “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8”หรือ Banpu Champions for Change 8 (BC4C#8)  ล่าสุด บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 กิจการเพื่อสังคมที่โดดเด่นด้วยไอเดียทางธุรกิจและความตั้งใจที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม ประกอบด้วยกิจการเพื่อสังคมด้านงานฝีมือและการพัฒนาคนในชุมชน การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การเงิน และการบริการสังคม โดยหลังจากนี้ทั้ง 10 กิจการจะนำทุนสนับสนุนเบื้องต้นรวม 800,000 บาท  ไปดำเนินกิจการจริงเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นจะเป็นการประกาศผล 5 ทีมชนะเลิศ ในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมรวม 1.25 ล้านบาท


เวิร์คช็อปเพิ่มทักษะการนำเสนอผลงาน (Pitching Skill) โดย คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย หนึ่งในศิษย์เก่าโครงการฯ ปีที่ 2 เจ้าของกิจการเพื่อสังคม Socialgiver


บรรยากาศระหว่างการเวิร์คช็อป

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีนี้ โครงการฯ ได้มีการเพิ่มองค์ประกอบและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับโครงการฯ และตอกย้ำแนวคิดของบ้านปูฯ ที่ว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ด้วยการนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ SE School เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าสมัคร เพื่อติดอาวุธให้ผู้สมัครทั้งประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมอย่างลึกซึ้งขึ้น จากนั้นเสริมด้วยกิจกรรม Live Consultation โดยแต่ละทีมสามารถปรึกษา Mentor ที่มีประสบการณ์ด้านกิจการเพื่อสังคมโดยตรง เพื่อนำความรู้ที่ได้จาก SE School ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแผนธุรกิจและโมเดลการแก้ไขปัญหาสังคมของตนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ในฐานะคณะกรรมการพบว่า การเพิ่มกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในปีนี้ ทำให้ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถนำเสนอแนวคิดกิจการเพื่อสังคมได้อย่างเป็นระบบ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดวิธีการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นด้วย”


คณะกรรมการการคัดเลือกรอบ 10 ทีม (1st Pitching) (จากซ้ายไปขวา)
คุณภัทรพร แย้มละออ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลทางสังคมและนักการตลาดเพื่อสังคม คุณอัครา อุดมศิลป์ นักลงทุนอิสระ คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) คุณจรียา เชิดเกียรติศักดิ์  ผู้บริหารระดับสูง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) คุณสมศักดิ์ บุญคำ ศิษย์เก่าโครงการฯ ปีที่ 2 ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Local Alike และ คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้ก่อตั้ง Change Fusion Institute

สำหรับกิจการเพื่อสังคมทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบใน โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8 นี้ครอบคลุมปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย ได้แก่

  • ด้านงานฝืมือและการพัฒนาคนในชุมชน ได้แก่

ทีม Wan-ta ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน ไปพร้อมๆ กับการเพิ่มพื้นที่การปลูกต้นไม้ใหญ่ในชุมชน
ทีม Oriental Kingdom ธุรกิจที่มุ่งเสริมสร้างอาชีพให้กับชาวเขาเผ่าต่าง ๆ โดยพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่เน้นนำเสนอความโดดเด่นของลายผ้าทอ รวมทั้งการออกแบบสินค้าที่ปราณีตและมีอัตลักษณ์เฉพาะเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทีม Craft de Quarr ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาและงานศิลปะพื้นเมือง มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดผู้สืบทอดงานหัตถกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ทีม ชาวเขา ชาวเรา ธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มชาวเขา มุ่งพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าหัตถกรรมและสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับกลุ่มชาวเขา
ทีม วิถีไทย ธุรกิจให้บริการพื้นที่ตลาดออนไลน์เชื่อมต่อสินค้าชุมชนและกลุ่มลูกค้า มุ่งทำการตลาดผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าหัตถกรรมไทยจากชุมชนต่าง ๆ
ทีม Bunga Teh Tarik & Coffee ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านชา กาแฟ เพื่อกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  • ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

ทีม Refill Station ธุรกิจค้าปลีก ที่มุ่งแก้ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าโดยไม่สร้างขยะด้วยการซื้อสิค้าแบบ refill ด้วยการนำบรรจุภัณฑ์มาเติมสินค้าเอง
ทีม Waste.Space ธุรกิจพื้นที่ตลาดออนไลน์สำหรับการซื้อขายวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งทอ เพื่อลดการผลิตใหม่และเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับวัสดุเหลือใช้

  • ด้านการเงิน ได้แก่

ทีม WEALTHI ธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้น้อย ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้

  • ด้านการบริการสังคม ได้แก่

ทีม TACT ธุรกิจให้บริการและดำเนินการด้านการทำ CSR อย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริมการใช้ทักษะของเยาวชนและแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านโครงการ CSR และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

10 กิจการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ช่วงทดลองดำเนินงานจริงตามแผนธุรกิจระยะ 3 เดือน โดยโครงการฯ จะให้การสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมจากกระบวนการ Mentor Matching ที่โครงการฯ จะเชื่อมต่อทั้ง 10 กิจการ กับ Mentor ทั้งรุ่นพี่ที่เคยร่วมโครงการฯ และผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านธุรกิจและสังคมในหลากหลายสาขา อาทิ โมเดลธุรกิจ การตลาด การเงินและบัญชี การสร้างแบรนด์ การสื่อสาร กฎหมาย ซึ่งการได้รับคำปรึกษาจาก Mentor นี้ จะช่วยลดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็งให้กับกิจการ รวมทั้งการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจและประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปอีกด้วย


นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ขวา)
และ นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้ก่อตั้ง Change Fusion Institute (ซ้าย)

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อความคืบหน้าและการแข่งขันที่เข้มข้นของผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายใน โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8 หรือ Banpu Champions For Change 8 (BC4C#8) ได้ที่ www.facebook.com/banpuchampions

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.