By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ชู “การเรียนรู้” ขับเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า เน้นดำเนินกิจกรรม “ด้วยใจ” หรือ “Do by Heart”

บ้านปูฯ ชู “การเรียนรู้” ขับเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า เน้นดำเนินกิจกรรม “ด้วยใจ” หรือ “Do by Heart”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) ในระยะ 5 ปีข้างหน้า (2554 – 2558) เน้นการดำเนินกิจกรรมด้วยใจ หรือ “Do by Heart” และใช้ “การเรียนรู้” หลากหลายรูปแบบ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ เพราะเชื่อมั่นว่า “การเรียนรู้” จะนำไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากปณิธานในการดำเนินธุรกิจของบ้านปูฯ ที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ บ้านปูฯ จึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ในระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการ “ทำด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” ในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

“ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคม เราจึงมุ่งดำเนินทุกกิจกรรมด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมนั้น เป็นสิ่งที่พวกเราชาวบ้านปูฯ ทุกคนดำเนินการบนพื้นฐานของความจริงใจและความเต็มใจอย่างแท้จริง เรียกได้ว่าเรา ‘ทำด้วยใจ’ ซึ่งการทำด้วยใจนี้ไม่เพียงจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พวกเราเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้พวกเราทุกคนไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและต่อยอดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน” นายชนินท์ กล่าว

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมของบ้านปูฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจระยะยาวของบ้านปูฯ (ระหว่าง ปี 2554-2558) เช่นกันนั้น บริษัทฯ จะเน้นเรื่องการส่งเสริมและพัฒนา “การเรียนรู้” ในหลากหลายด้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรมซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ซึ่งได้แก่ เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ด้านนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บมจ. บ้านปู ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ และบริษัทฯ ในเครือ กล่าวว่า ที่ผ่านมาบ้านปูฯ ได้ดำเนินโครงการซีเอสอาร์อย่างต่อเนื่องหลายโครงการ ซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีแก่นสำคัญร่วมกัน คือ การส่งเสริมให้เกิด “การเรียนรู้” อย่างต่อเนื่อง และในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกห้องเรียน

“โครงการซีเอสอาร์ในระดับองค์กร เฉพาะที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ดำเนินการในขณะนี้ ในแต่ละปีจะมีอยู่ประมาณ 7 – 8 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น ‘โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ที่เรามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้แก่โรงเรียน 6 แห่งในเขตภาคเหนือมากว่า 7 ปีแล้ว โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครู และการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ‘ค่ายเพาเวอร์กรีน’ ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติในห้องแล็บ การทัศนศึกษาและการนำเสนอโครงงานกลุ่ม หรือ ‘สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู’ ที่เราสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีความสามารถในกีฬาประเภทนี้ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับสากล ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากโค้ชทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการอบรมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและความมีน้ำใจนักกีฬาจากกิจกรรมที่หลากหลายของสโมสรฯ เป็นต้น” นางอุดมลักษณ์ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเรียนรู้ที่บ้านปูฯ ให้การสนับสนุนผ่านโครงการพัฒนา “ผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่” โดยที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นำเสนอและลงมือทำโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนในแนวทางที่ตนเองต้องการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน การอบรมและการให้คำปรึกษา ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นอย่างดี โดยในปีนี้ บ้านปูฯ ได้ขยายขอบข่ายของโครงการไปสู่รูปแบบ “กิจการเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ภายใต้ชื่อ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change) ซึ่งมุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผลลัพธ์ทางการเงิน โดยใช้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรมเป็นกลไกในการดำเนินกิจการเพื่อสังคมให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศได้นำเสนอและลงมือทำกิจการเพื่อสังคมใหม่ๆ ที่มีขอบข่ายการพัฒนาสังคมที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติและเห็นผลเป็นรูปธรรมได้จริง สร้างผลดีต่อสังคมได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เยาวชนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยตนเอง และสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้กลับคืนสู่สังคมต่อไปด้วย ทั้งนี้ โครงการฯ จะเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้” นางอุดมลักษณ์ กล่าวปิดท้าย

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.