By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ในประเทศอินโดนีเซีย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด โดยได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนรอบเหมืองของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัยผ่านแผนช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านการศึกษา

ITM ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาโดยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เอื้อให้ชุมชนพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาด้านการศึกษาโดยมุ่งปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนรู้ สนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพและความสามารถ ตลอดจนพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และลดอัตราการลาออกของนักเรียน ทั้งนี้ โครงการพัฒนาด้านการศึกษาที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไว้ ได้แก่

โครงการมอบทุนการศึกษา

ITM ได้ให้การสนับสนุนภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยกว่า 200 คนที่อาศัยในชุมชนรอบเหมือง

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

ITM ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ สื่อการสอน และหนังสือ นอกจากนั้น ITM ยังสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

การสนับสนุนการเดินทางสำหรับนักเรียน

ITM สนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้วยการจัดสรรยานพาหนะรับ-ส่งให้แก่นักเรียนกว่า 600 คนในหมู่บ้าน 10 แห่งสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

โครงการโรงเรียนสีเขียว

ITM สนับสนุนโครงการ Adiwiyata (โรงเรียนสีเขียว) ภายในโรงเรียน บาสิค (Basiq) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนดังกล่าวยังให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมนอกหลักสูตรแก่นักเรียน เช่น การทำฟาร์มภายในโรงเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีเขียว ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Community Learning Center: CLC)

ITM ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 3 แห่งในเขตกูไตตะวันออก ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมาลาฮิง (Malahing) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดาไม แมนดาริ (Damai Mandiri) และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซาลากา (Salaka) เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยโครงการนี้ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.