By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ในประเทศอินโดนีเซีย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด โดยได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนรอบเหมืองของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภัยผ่านแผนช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

การบรรเทาสาธารณภัย

การดำรงสถานะพลเมืองดีในทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่บ้านปู ให้ความสำคัญอย่างยิ่งและถือเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ITM ได้ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนของกลุ่มบ้านปู ที่มีต่อหลักการด้านมนุษยธรรมในระดับองค์กร

ตัวอย่างความช่วยเหลือล่าสุดจาก ITM

พ.ศ. 2563: สนับสนุนการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19

ในปี 2563 บริษัท ITM ได้ให้การสนับสนุนสังคมในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 3.1 พันล้านรูเปียห์ ผ่านการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • บริจาคเงินกองทุนจำนวนหนึ่งผ่านสมาคมบริษัทเหมืองถ่านหินแห่งอินโดนีเซีย เพื่อกระจายไปสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงจาการ์ตา
  • ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก กาลิมันตันกลาง และกาลินมันตันใต้ ITM ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลภูมิภาคบอนตัง โรงพยาบาลรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 หน่วยปฏิบัติการโควิด-19 ประจำภูมิภาค และศูนย์สุขภาพชุมชนอีกหลายแห่ง
  • จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างเสริมความสะอาดและอนามัย (PHBS) เช่น สถานที่ล้างมือหรือชำระล้างร่างกาย ขึ้นในหลายพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีการเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านสาธารณสุขผ่านการให้คำปรึกษาและโครงการรรณรงค์ต่าง ๆ
  • สื่อสารในสัมมนา CSR Forum ของผู้รับเหมาของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

พ.ศ. 2562: แผ่นดินไหวในเมืองเบงกูลูและอุทกภัยในเมืองซามารินดา

ITM ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนโดยได้สนับสนุนบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคสิ่งของไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนประสานงานกับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อส่ง ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ (ERT) เพื่อให้ความช่วยเหลือในการอพยพ และบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัย

พ.ศ. 2561: แผ่นดินไหวและสึนามิในลอมบอก (นูซาเต็งการาตะวันตก) ปาลู (สุลาเวสีกลาง) และจังหวัดบันเตน

ITM ประสานงานกับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อส่งทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ (ERT) ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ERT จากเหมืองหลายแห่งของบริษัทฯ ให้เข้าไปช่วยเหลือในการอพยพและและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บริจาคสิ่งของจำเป็น ได้แก่ อาหารและจัดหาที่พักชั่วคราวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งแจกจ่ายชุดการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.