By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

ในฐานะองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม บริษัท Banpu Investment (China) Co., Ltd หรือ BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและทิศทางของบ้านปู พร้อมทั้งสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ทั้งนี้ BIC ได้สนับสนุนแก่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ไม่เพียงแต่พยายามลดผลกระทบอันอาจเกิดจากการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบอีกด้วย นอกจากนี้ BIC ยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านและชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างกันอีกด้วย

การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป BIC ได้ให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาแก่ชุมชนที่อยู่รอบที่ตั้งของ BIC อาทิ การสนับสนุนการสร้างสนามบาสเกตบอลและสนามเทเบิลเทนนิสในย่านที่พักอาศัยเหอหยวนและโรงเรียนมัธยมเหอซาน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเล่นแบดมินตัน และอุปกรณ์ออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหาวเจียจวง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา BIC ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถในด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยการให้การสนับสนุนสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู (เดิมชื่อ สโมสรเฉิงเฟิง โคเจน เทเบิลเทนนิส) เพื่อส่งเสริมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่นใหม่ในการฝึกฝนและพัฒนาจนสามารถก้าวไปเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ในที่สุด

• สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูในประเทศจีนประสานความร่วมมือกับสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬา ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานใหญ่ฯ ของบ้านปูในประเทศไทยและบริษัทย่อยในประเทศจีนอย่างแน่นแฟ้น การสนับสนุนดังกล่าวเปิดโอกาสให้โค้ชชาวจีนสามารถเข้ามาทำการฝึกสอนนักกีฬาของสโมสรฯ ในประเทศไทยได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เล่นไทยได้เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสแห่งชาติเจิ้งติ้ง (ZNTTTC)

• ปัจจุบันสโมสรฯ มีผู้เล่นหญิงจำนวน 50 คนที่มีอายุระหว่าง 8 ถึง 17 ปี โดยสโมสรฯ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสแห่งชาติเจิ้งติ้ง (ZNTTTC) และได้รับการยกย่องว่าเป็น “สถานที่บ่มเพาะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับโลก” โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการฝึกที่มีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ โดยสโมสรดังกล่าวมีนักกีฬามากกว่า 200 คนและโค้ชอีก 19 คน

• นักกีฬาของสโมสรประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการแข่งขันระดับโลกและระดับชาติ อีกทั้งยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขันย่อย และรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันรายการใหญ่อื่นๆ อีกหลายรายการ

การสนับสนุนสุขภาพและการสนับสนุนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่นเยาว์ของ BIC มีมูลค่ารวมประมาณ 2 ล้านหยวน (หรือ 12.76 ล้านบาท)

*อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563: 1 หยวน = 4.5639 บาท

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.