By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
เยาวชน “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” รณรงค์รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศโลกให้คงอยู่ต่อไป

เยาวชน “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” รณรงค์รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศโลกให้คงอยู่ต่อไป

ศาลายา นครปฐม – เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา เยาวชนชาว “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม.5 สายวิทย์ฯ จากทั่วประเทศ เปิดมุมมองความคิดเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยสร้างสรรค์ให้โลกสวย” แก่สาธารณชนผ่านการแสดงนิทรรศการโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อถ่ายทอดแนวทางการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานนิทรรศการได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ในระบบนิเวศต่อทุกชีวิตบนพื้นโลก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติที่ประกาศให้ปี พ.ศ. 2553 เป็น “ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” อีกด้วย

นิทรรศการโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในปีนี้ ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเน้นให้เยาวชนรู้จักนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูฯ ที่สนับสนุนเรื่องของการเรียนรู้ โดยนอกจากการจัดแสดงนิทรรศการโครงงานกลุ่มฯ แล้ว น้องๆ เยาวชนทั้ง 60 คน ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญและปัญหาของความหลากหลายทางชีวภาพจาก น.พ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียง ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าไม้ สัตว์ป่า ป่าชายเลน และแหล่งน้ำในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอันทันสมัยของมหิดล รวมทั้งเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียนกับกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อีกด้วย

บรรยายภาพ
ภาพที่ 1: (จากซ้ายไปขวา)- นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รศ.ดร.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ประธานคณะกรรมการโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” ร่วมเปิด “หนังสือต้นไม้แห่งปัญญา” สัญลักษณ์ของกิจกรรมการแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5”

ภาพที่ 2: ในงานแสดงนิทรรศการฯ เยาวชน “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” กลุ่มสีฟ้า นำเสนอแนวคิดเรื่อง“มีดีที่หลังบ้าน” ซึ่งเป็นวิธีการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ที่บ้าน

ภาพที่ 3: 60 เยาวชน “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” ถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.