By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
“ยิ้ม 5” ติวเข้มทักษะผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ก่อนลงมือสานความเชื่อในการพัฒนาสังคมทั่วประเทศเดือน พ.ค. นี้

“ยิ้ม 5” ติวเข้มทักษะผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ก่อนลงมือสานความเชื่อในการพัฒนาสังคมทั่วประเทศเดือน พ.ค. นี้

28 – 30 เมษายน ศาลายา นครปฐม – โครงการตลาดประกอบฝัน 5 หรือ “ยิ้ม 5” จัด “ค่ายปฐมนิเทศ” เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการโครงการและเตรียมความพร้อมเยาวชนเจ้าของ 5 โครงการพัฒนาสังคมที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ “ยิ้ม 5” เพื่อติวเข้มทักษะในด้านการบริหารจัดการโครงการ ก่อนเริ่มลงมือสานฝันในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของตนเองให้เป็นจริงตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

หลังจากที่โครงการ “ตลาดประกอบฝัน” ครั้งที่ 5 หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ยิ้ม 5” ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม และมีบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลัก ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ อายุ 18-30 ปีจากทั่วประเทศส่งโครงการพัฒนาสังคมในรูปแบบใหม่ๆ ตามความเชื่อของตนเองเข้าประกวดและขอรับการสนับสนุนจากโครงการ “ยิ้ม 5” ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด “เพราะเชื่อ พวกเราจึงทำ” นั้น ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศร่วมส่งโครงการพัฒนาสังคมรวมทั้งสิ้น 164 โครงการ

หลังจากการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและคนทำงานในภาคสังคมที่มีชื่อเสียง โครงการ “ยิ้ม 5” ได้มีโอกาสให้การสนับสนุนสุดยอดโครงการพัฒนาสังคมของเยาวชนจำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเยาวชนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มครูสร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน ต.หลักด่าน 2) โครงการลดพฤติกรรมความรุนแรงเยาวชนกลุ่มเอราวัณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครือข่ายเยาวชนกลุ่ม NDR 3) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้ด้อยโอกาส จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มสถาบันปัญญาอิสระ 4) โครงการสื่อการเรียนรู้และการแสดงละครตีกลอง สำหรับนักเรียนพิการทางการได้ยิน จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มละครเอ๊าะเป๊าะ และ 5) โครงการละครเพื่อเพื่อนผู้พิการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มนักศึกษา มช.

สำหรับโครงการเพื่อสังคมภายใต้ “ยิ้ม 5” ในปีนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา เติมความสุขใจ และแบ่งปันรอยยิ้มให้กับผู้คนกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่ยังขาดโอกาสหลายๆ ด้านในชีวิต

“โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก “ยิ้ม 5” นั้นเป็นโครงการที่ผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานภาคสังคม จึงมั่นใจได้ว่าทั้ง 5 โครงการนี้จะสามารถลงมือทำได้จริง มีนวัตกรรม รวมทั้งมีความยั่งยืน และที่สำคัญที่สุดคือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง” นางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะประธานกรรมการโครงการ “ยิ้ม” กล่าว

ทั้งนี้เยาวชนเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาในพื้นที่ของทั้ง 5 โครงการ รวมจำนวน 16 คนได้เข้าร่วม “ค่ายปฐมนิเทศ” เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการก่อนที่จะกลับไปเริ่มลงมือดำเนินโครงการเพื่อสังคมของตนเองตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป” โดยโครงการ “ยิ้ม 5” สนับสนุนทุนจำนวน 130,000 บาท ต่อโครงการ สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้เสนอไว้ในระยะเวลา 4-6 เดือน

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ “ยิ้ม 5” จะมีคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิงานภาคสังคมในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คอยให้คำปรึกษาและแนะนำให้เยาวชนเจ้าของโครงการสามารถดำเนินโครงการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ “ยิ้ม” อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ “ยิ้ม 3” กล่าวว่า โครงการ “ยิ้ม 5” นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ซึ่งดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ซีเอสอาร์ระยะยาวของบริษัทฯ ตามแนวคิด “บ้านปูฯ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเรามองว่าการศึกษาไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น โดยกิจกรรมในโครงการ “ยิ้ม 5” ก็เป็นการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผ่านการลงมือดำเนินโครงการพัฒนาสังคม ซึ่งความรู้และทักษะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนกลุ่มนี้ในวันข้างหน้า”

“บ้านปูฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ให้ความสนใจต่อปัญหาสังคม และมีแนวคิดดีๆ ในการที่จะมาช่วยพัฒนาสังคมของเราให้ยิ้มกว้างขึ้น ซึ่งเราหวังว่าโครงการ “ยิ้ม” คงมีส่วนไม่มากก็น้อยในการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่อย่างแท้จริงต่อไป” นางอุดมลักษณ์กล่าวปิดท้าย

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.