By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
“ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมเรียนรู้ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมเรียนรู้ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนชัน1 ม.5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศมาร่วมค้นหาคำตอบว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยสร้างสรรค์ให้โลกสวย” ได้อย่างไร กับ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” ซึ่งเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2553 นี้

“ค่ายเพาเวอร์กรีน” สานต่อแนวคิด “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2553 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยสร้างสรรค์ให้โลกสวย” โดยกิจกรรมตลอดสัปดาห์ของค่ายฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพจากนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียง ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการอันทันสมัยของมหิดล การเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การนำเสนอนิทรรศการโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย พิเศษ!!! สำหรับปีนี้ น้อง ๆ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์ กรีน 5” และต้องการศึกษาต่อในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ด้วย

“เราให้ความสำคัญในการสร้างเยาวชนเพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นระบบในชุมชนท้องถิ่นได้จริง ดังนั้นในปีนี คณะสิ่งแวดล้อมฯ จึงริเริ่มและเปิดโอกาสให้เยาวชน “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” ที่มีหัวใจสีเขียว มีความรักและสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อมได้เข้าศึกษาต่อในคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล”ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” กล่าว

สำหรับการนำประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพมาเป็นแนวคิดของ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” นั้น คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวว่า เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพ (หรือการที่มีสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ) มีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนพื้นโลก หากความหลากหลายทางชีวภาพเสียสมดุลหรือถูกทำลาย สิ่งมีชีวิตในโลกจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้และสูญพันธุ์ในที่สุด โดยสหประชาชาติได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชาวโลกตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการดำรงอยู่ของทุกชีวิตบนพื้นโลกด้วย

“การทำลายธรรมชาติแม้เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบถึงโลกทั้งโลกที่เราอยู่ได้ หรือการทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วยน้ำมือมนุษย์จากมุมใดมุมหนึ่งของโลก ก็อาจทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของโลกทั้งโลกได้เช่นกัน เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวย้ำ

ด้านนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” มาอย่างต่อเนื่องถึงครึ่งทศวรรษ กล่าวว่า “ค่ายเพาเวอร์กรีน” นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ซึ่งดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ซีเอสอาร์ระยะยาวของบริษัทฯ ตามแนวคิด “บ้านปูฯ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย “ค่ายเพาเวอร์กรีน” เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.