By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
เปิดรับสมัครเยาวชนร่วม “แก้ไขมลพิษ ลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม” กับ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 4”

เปิดรับสมัครเยาวชนร่วม “แก้ไขมลพิษ ลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม” กับ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 4”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ มาร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมกับ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 4” ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครสมาชิกจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อสานต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้สู่การปฏิบัติ ต่อเนื่องเป็นปี ที่ 4

ในปีนี ้“ค่ายเพาเวอร์กรีน 4” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 19 ตุลาคม 2552 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ภายใต้แนวคิด “แก้ไขมลพิษ ลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม” โดยกิจกรรมตลอดสัปดาห์ของ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 4” จะประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับปัญหาภาวะมลพิษจากนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียง ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการอันทันสมัยของมหิดล การเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การนำเสนอนิทรรศการโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

“ค่ายเพาเวอร์กรีน” เป็นค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่เน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเน้นให้เยาวชนรู้จักการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมอันหลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง เพื่อปลูกจิตสำนึกและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นระบบให้แก่เยาวชนผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” กล่าวถึงประโยชน์จากการจัดกิจกรรมฯ นี้ว่า “ค่ายเพาเวอร์กรีน ทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา ได้ผลิตเยาวชนนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปแล้วกว่า 200 คน แม้จะเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก แต่เยาวชนเหล่านี้ก็ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการนำความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นระบบ และสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สมาชิกในครอบครัว เพื่อนนักเรียน และชุมชนอีกด้วย”

ทางด้านนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 4 กล่าวว่า “ในปีนี ้“ค่ายเพาเวอร์กรีน” ได้ก้าวเข้าสู่ขวบปีที่ 4 แล้ว ซึ่งเปรียบเสมือนห้องสมุดด้านวิทยาศาสตร์สิ่ง แวดล้อมที่บรรจุความรู้มากมายและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่พร้อมจะให้น้องๆ ได้เข้ามาเรียนรู้กันอย่างไม่มีวันเบื่อ อย่าพลาดโอกาสดี ๆ แบบนี้และรีบสมัครกันเข้ามานะคะ”

สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 4” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (แนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน)
– เขียนเรียงความด้วยลายมือตัวเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “แก้ไขมลพิษ ลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม”ซึ่งแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขมลพิษที่สอดคล้องและมีการจัดการอยู่ในท้องถิ่นของตน
– หากเคยผ่านการประกวด/แข่งขัน เคยทำโครงงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/ค่าย ที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ให้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วย
– หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง

ส่งใบสมัคร พร้อมเรียงความ และหลักฐานต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 มาที่ “งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170” วงเล็บมุมซอง (ใบสมัครค่ายเพาเวอร์กรีน) และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.powergreencamp.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2108, 2110 และ 1114 หรืออีเมล์ powergreencamp@hotmail.com ทั้งนี้ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 70 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่นที่ 4 เป็นเวลา 7 วัน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.