By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
“ค่ายเพาเวอร์กรีน 3” เปิดรับเยาวชนร่วม “ลดโลกร้อนด้วยสองมือเรา” ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมนี้

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 3” เปิดรับเยาวชนร่วม “ลดโลกร้อนด้วยสองมือเรา” ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมนี้

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในช่วงปิดเทอมกลางเดือนตุลาคมนี้ โดยขณะนี้ “ค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่น 3” กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

“ค่ายเพาเวอร์กรีน“ เป็นค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เน้นให้เยาวชนรู้จักการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมอันหลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ตามคำนิยามของค่ายฯ ที่ว่า “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนักนึกและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนผู้ซึ่งจะเป็นกำลังของชาติในอนาคต โดยในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 3 “ค่ายเพาเวอร์ รุ่น 3” ถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 19 ตุลาคม 2551 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ. นครปฐม ภายใต้แนวคิด “ลดโลกร้อนด้วยสองมือเรา” ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความรุนแรงของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งกิจกรรมตลอดสัปดาห์ของ “ค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่น 3” จะประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภาวะโลกโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม Work shop และปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการอัทันสมัยของมหิดล การเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การแสดงนิทรรศการโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ อื่นๆ อีกมากมาย

“ปัจจุบัน เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนจากสื่อต่าง ๆ แทบจะทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น น้ำท่วม และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน ในพื้นที่ต่างๆของโลก ซึ่งปรากฏการณ์อันร้ายแรงทางธรรมชาติเหล่านี้ มีสาเหตุจากภาวะโลกร้อน โดยภาวะโลกร้อนส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เราแทบทั้งสิ้น ดังนั้นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดโลกร้อนได้ก็คือมนุษย์เราจะต้องลดกิจกรรมหรือพฤติกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เยาวชนได้เรียนรู้สาเหตุและวิธีลดภาวะโลกร้อนด้วยวิทยาการทางด้านวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม ก็น่าจะมีส่วนไม่มากก็น้อยในการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่พวกเรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งตรงนี้คือที่มาของแนวคิด “ลดโลกร้อนด้วยสองมือเรา” ของ ”ค่ายเพาเวอร์กรีน 3” ในปีนี้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” กล่าวถึงแนวคิดในการจัด “ค่ายเพาเวอร์กรีน 3”

ทางด้านนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กล่าวเชิญชวนให้น้องๆ เยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 3” เพื่อรวมพลังลดภาวะโลกร้อน “อย่าลืมนะคะน้องๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการช่วย “ลดโลกร้อนด้วยสองมือเรา” กับ“ค่ายเพาเวอร์กรีน 3” ในช่วงปิดเทอมกลางเดือนตุลาคมนี้”

สำหรับเยาวชนที่จะเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่นที่ 3” จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
• เขียนเรียงความในหัวข้อ “ลดโลกร้อนด้วยสองมือเรา” เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและแนวทางการแก้ปัญหาที่นักเรียนสามารถทำให้กับชุมชนของตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้เรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยรับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
• หากเป็นผู้ที่เคยร่วมการแข่งขัน หรือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบสำเนาเอกสารมาด้วย

เยาวชนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเรียงความได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 วงเล็บมุมซอง (ใบสมัครค่ายเพาเวอร์กรีน) และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/powergreen หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 1114 หรืออีเมล์ [email protected] ทั้งนี้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 70 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่นที่ 3 เป็นเวลา 7 วัน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.