By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
เปิดรับสมัครแล้ว!! “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 10 บ้านปูฯ ปลุก Passion คนรุ่นใหม่สร้างกิจการเพื่อสังคม พร้อมสนับสนุนเครือข่ายที่เข้มแข็ง

เปิดรับสมัครแล้ว!! “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 10 บ้านปูฯ ปลุก Passion คนรุ่นใหม่สร้างกิจการเพื่อสังคม พร้อมสนับสนุนเครือข่ายที่เข้มแข็ง

หากคุณมีใจและมีแผนธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
อย่ารอช้าที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมของเรา
ยื่นใบสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง 12 เมษายน 2563”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อความร่วมมือในการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C ปีที่ 10 เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งแบบรายบุคคลหรือรวมกลุ่มไม่เกิน 4 คน อายุระหว่าง 20-35 ปี จากทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 12 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Banpu Champions for Change พร้อมเตรียมพบความพิเศษในปีนี้กับ SE School on Campus เวทีถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการทำกิจการเพื่อสังคมแก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ SE School สู่กิจกรรมภาคปฏิบัติ ที่จะชวนปลุกแรงบันดาลใจ ต่อยอดไอเดียธุรกิจให้เติบโตทั้งในด้านรายได้และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่ 10 ของโครงการ BC4C ซึ่งบ้านปูฯ ถือเป็นเอกชนไทยรายแรกๆ ที่ก้าวเข้ามาสนับสนุน SE ในฐานะผู้บ่มเพาะ (Incubator) อย่างจริงจัง เพราะเห็นถึง Passion และพลังของคนรุ่นใหมที่คิดสร้างกิจการของตัวเองพร้อมไปกับการแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ ด้วยวิธีการทางธุรกิจ เราไม่อยากปล่อยให้พลังและความตั้งใจดีเหล่านี้สูญหายไป ประกอบกับความเชื่อของบ้านปูฯ ว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ดังนั้น นอกจากการมอบเงินทุนสนับสนุนแล้ว ที่ผ่านมา บ้านปูฯ เน้นปลูกฝังและส่งเสริมในด้านความคิดแบบผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะทางธุรกิจ และการนำไปทดลองลงมือทำจริง ตลอดจนการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนมุมมองแม้จะจบโครงการในแต่ละปีไปแล้ว ผู้ประกอบการภายใต้โครงการทั้ง 9 รุ่นของเราจึงกลายเป็นชุมชนเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่แน่นแฟ้นและเข้มแข็ง พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการรุ่นต่อๆ ไป ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้เพิ่มเติมช่องทางการเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการแก่สังคมในวงกว้างผ่าน SE School และกิจกรรมการขยายเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม โดยไม่จำกัดเฉพาะฝั่งผู้ประกอบการ แต่รวมถึงคนทั่วไปในฐานะผู้บริโภคด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเราที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพไปด้วยกัน”

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ BC4C#10 จะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปและการฝึกอบรม พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในมุมมองต่างๆ จากรุ่นพี่ BC4C ทั้งการพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การบริหารทางการเงิน การวัดผลทางสังคม อีกทั้งยังมีเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมในระหว่างร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ รวมทั้งต่อยอดให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 12 เมษายน 2563
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://bit.ly/2Sk9G9J
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 087-075-4815 หรือ banpuchampions@gmail.com

# # #

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.