By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูสานต่อปณิธานสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 สนับสนุนทุน 1.2 ล้านบาท เสริมศักยภาพระบบการศึกษาในยุคดิจิทัล ให้กับโรงเรียนชายแดนภาคใต้

บ้านปูสานต่อปณิธานสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 สนับสนุนทุน 1.2 ล้านบาท เสริมศักยภาพระบบการศึกษาในยุคดิจิทัล ให้กับโรงเรียนชายแดนภาคใต้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ นำโดยนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร (ลำดับที่สี่จากซ้ายมือ) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,197,360 บาท ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 16 โรงเรียน โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) (ลำดับที่สามจากขวามือ) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้ ยังมีตัวแทนผู้บริหารจากทั้ง 16 โรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนฯ ผ่านรูปแบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียงกัน

ด้วยความเชื่อที่ว่า “พลังแห่งความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” บ้านปูจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังมีโรงเรียนในพื้นที่อีกหลายแห่งที่ประสบปัญหาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับการเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ในปีนี้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือโรงเรียน 16 แห่ง โดยเน้นไปที่สัดส่วนของการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน การปรับปรุงอาคารสถานที่ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการส่งเสริมสุขอนามัยภายในโรงเรียนอีกด้วย

###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.