By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปู และ มหิดล สานต่อค่าย “เพาเวอร์กรีน ปีที่ 16” ชวนเยาวชนเติมประสบการณ์เรียนรู้ออนไลน์ไร้ขีดจำกัด ชูประเด็น “ECO Living & Learning – เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ ตอบรับ New Normal”

บ้านปู และ มหิดล สานต่อค่าย “เพาเวอร์กรีน ปีที่ 16” ชวนเยาวชนเติมประสบการณ์เรียนรู้ออนไลน์ไร้ขีดจำกัด ชูประเด็น “ECO Living & Learning – เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ ตอบรับ New Normal”

บ้านปู และ มหิดล สานต่อค่าย “เพาเวอร์กรีน ปีที่ 16” ชวนเยาวชนเติมประสบการณ์เรียนรู้ออนไลน์ไร้ขีดจำกัด ชูประเด็น “ECO Living & Learning – เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ ตอบรับ New Normal”

 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ ECO Living & Learning – เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ ตอบรับ New Normal” โดยคัดเลือกเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่จำกัดสาขาวิชา (เป็นครั้งแรก) จำนวน 40 คน จาก 40 โรงเรียน 31 จังหวัด จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 200 คน มาร่วมเปิดประสบการณ์การเข้าค่ายแบบ New Normal เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงกูรูด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ ทางค่ายฯ ยังมีอุปกรณ์ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ จัดส่งให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติกันถึงบ้าน

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับบ้านปู เราเชื่อว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ดังนั้นแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้การจัดค่ายเพาเวอร์กรีนในรูปแบบปกติอย่างที่เราทำมาตลอด 15 ปีที่ผ่านมานั้นทำได้ยากขึ้น แต่บ้านปู รวมทั้งคณะสิ่งแวดล้อมฯ ยังคงมีความตั้งใจที่จะสานต่อค่ายเพาเวอร์กรีน ต่อไปในปีนี้ด้วยรูปแบบออนไลน์ เพื่อเติมพลังความรู้ให้กับเยาวชนทั่วประเทศที่ไม่จำกัดเฉพาะสายวิทย์ฯ และมีความสนใจในประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับปลูกฝังแนวทางการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลัก ESG ของบ้านปู และเพื่อให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิผลมากขึ้น เราจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบกิจกรรมที่เยาวชนจะได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเราได้มีการจัดส่งอุปกรณ์ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการถึงบ้าน พร้อมกับมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอดทุกกิจกรรมอย่างใกล้ชิด”

ผศ. ดร.กฤตณะ พฤกษากร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน ครั้งที่ 16 กล่าวว่า “แม้ทุกประเทศทั่วโลกจะต้องปรับตัวสู่ยุค New Normal เพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ รวมถึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความปกติใหม่ แต่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ ยังคงมีความสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งปัญหาภัยพิบัติ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และอีกมากมาย ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น อันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างผลกระทบจนกลายเป็นปัญหาสะสม และเพราะจุดเริ่มต้นของปัญหามาจากมนุษย์ ยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมายังสะท้อนให้เห็นถึงการก่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น เศษอาหารเหลือทิ้งที่มีจำนวนมหาศาล เราจึงพูดได้ว่าทุกปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคน ซึ่งการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ และก้าวเข้ามามีส่วนในการร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนปรับพฤติกรรมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  นี่คือที่มาของหัวข้อการเรียนรู้ของค่ายฯ ในปีนี้”

สำหรับกิจกรรมในค่ายเพาเวอร์กรีน ครั้งที่ 16 ในปีนี้ ได้เริ่มต้นกันตั้งแต่การปูพื้นฐานผ่านกิจกรรม Transformative Learning เพื่อฝึกฝนเยาวชนในเรื่องของ Soft Skills ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากทั่วประเทศในค่ายฯ เพื่อฝึกฝนเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในลำดับต่อไป สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ก็คือ การได้ลงมือทดลองปฏิบัติใน 3 ชุดการทดลองที่ได้มาตรฐานซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงในครัวเรือนมูลค่ารวมคนละ 10,000 บาท ที่ทางค่ายฯ จัดส่งให้ถึงบ้านแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น การทดลองชุด “ดักต่อไม่รอแล้วนะ” เพื่อเรียนรู้เรื่องน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย และการประดิษฐ์ถังดักไขมันเพื่อใช้ในครัวเรือน การทดลองชุด Food Waste Transformation“ เพื่อเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะและการเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดย อ. ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล การทดลองชุด “มีอยู่จริงหรือเปล่า….?” โดย ผศ. ดร.มณฑิรา ยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล กับการสำรวจองค์ประกอบและคุณสมบัติของดินในบ้าน สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ทุกคนอยู่บ้านมากขึ้นนำไปสู่การหันมาปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวมากขึ้น และอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ “ความสำคัญของการสื่อสาร” โดยอาจารย์เมย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กับการฝึกทักษะการนำเสนองาน (presentation) ซึ่งเป็นทักษะที่จะช่วยเสริมบุคลิกภาพ ทั้งยังเป็นสิ่งที่น้อง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับกิจกรรมการนำเสนอโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภายในค่ายฯ และการนำเสนออื่นๆ ในอนาคต

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นความรู้ตั้งต้นให้เยาวชนทั้ง 40 คนได้นำไปต่อยอดสู่การพัฒนาโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมปิดท้ายของค่ายเพาเวอร์กรีน โดยการจับกลุ่มกับเพื่อน ๆ ในค่ายฯ ทีมละ 4 คน รวมเป็นจำนวน 10 ทีม เพื่อร่วมจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอแนวคิด กิจกรรม โครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ ด้วยความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ “ECO Living & Learning เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal” เป็นการประมวลความรู้ที่ได้รับจากการมาเข้าร่วมค่ายเพาเวอร์กรีนในปีนี้

การนำเสนอโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนที่มาร่วมเข้าค่ายเพาเวอร์กรีน ครั้งที่ 16 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยทางค่ายฯ มีทุนการศึกษามอบให้กับทีมที่นำเสนอผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุด 4 รางวัล พร้อมรางวัลทีมขวัญใจมหาชน รวมมูลค่าเงินรางวัลมากกว่า 100,000 บาท

 

ติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของค่าย “เพาเวอร์กรีน” รุ่นที่ 16 ได้ที่

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/powergreencamp

เว็บไซต์: www.powergreencamp.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุภาวดี จำปาลา

โทรศัพท์: 061-629-5919

อีเมล: powergreencamp@hotmail.com

###

เกี่ยวกับค่าย “เพาเวอร์กรีน”

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” (Power Green Camp) ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิดที่ว่า “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

 

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

 

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.