By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง บ้านปูฯ หัวเว่ย และเทเช่น ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง บ้านปูฯ หัวเว่ย และเทเช่น ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์


มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ยั่งยืน พร้อมตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางพลังงานแสงอาทิตย์ในเอเชีย

จากภาพ – นางสมฤดี ชัยมงคล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 3 จากซ้าย)
มร. เรย์มอน หลวน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทเช่น กรุ๊ป มร. แอนสัน เจิง (ที่ 1 ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) และ มร. เอริค หวัง (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ณ งานวิศวกรรม’59 หรือ Engineering Expo 2016 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (BITEC) กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – 1 กันยายน 2559 – วันนี้ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นายอมร หาญคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ มร. เอริค หวัง ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันลงนามในสัญญาและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน พร้อมตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชีย ณ งานวิศวกรรม’59 หรือ Engineering Expo 2016 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (BITEC) กรุงเทพฯ

ความร่วมมือของ 4 พันธมิตรในครั้งนี้ ดำเนินการโดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน ที่สอดรับกับทิศทางพลังงานและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือและพิธีลงนามในสัญญาในครั้งนี้ ได้ระบุความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ออกเป็น 3 ด้านหลัก ผ่านการลงนามระหว่าง 4 องค์กรชั้นนำ ได้แก่

• การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพลังงาน และการพัฒนาฝึกอบรมมาตรฐานบุคลากรด้านพลังงาน ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
• การลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนธุรกิจการลงทุนด้านพลังงาน ระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
• การลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้านเทคนิคการจัดการพลังงาน ระหว่างบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัย การอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทดแทนในทุกมิติ และด้วยความพร้อมด้านบุคลากร ผนวกกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันฯ เราเชื่อมั่นว่า คนไทยมีศักยภาพที่เพียงพอในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสู่ระดับโลก และการลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็นผู้นำด้านพลังงานในครั้งนี้จะเป็นการเปิดมิติใหม่สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของเอเชียหรือระดับโลกได้อย่างชัดเจน”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เริ่มต้นติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคาร ขนาด 4.3 เมกะวัตต์ พร้อมขยายเต็มพื้นที่ในทุกอาคารของมหาวิทยาลัยอีกกว่า 10 เมกะวัตต์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานที่ยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและสาธารณะอีกด้วย ในฐานะสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเชื่อมั่นว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านพลังงานของประเทศผ่านการช่วยเหลือด้านต่างๆ จากภาคเอกชน และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานแสงอาทิตย์แห่งเอเชีย

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาแหล่งพลังงาน และการผลิตกระแสไฟฟ้ามากว่า 30 ปี กล่าวว่า “บ้านปูฯ มีความยินดีกับอีกก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในวันนี้ที่ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ และภาคเอกชน ความร่วมมือดังกล่าวนี้เป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และจะช่วยสนับสนุนให้บ้านปูฯ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้ได้ 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในปี 2568 โดยจะประกอบไปด้วยพลังงานหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 อีกทั้งยังเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นธุรกิจส่วนปลายน้ำที่จะช่วยสร้างมูลค่าในห่วงโซ่อุปทาน และยังเป็นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ”

นายอมร หาญคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะที่เรียกว่า Smart Energy Management Systems (SEMS) กล่าวว่า “เทเช่นมุ่งลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสู่ระดับโลก พร้อมตั้งฐานการผลิตในไทย โดยตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 300 เมกกะวัตต์ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแนวโน้มสูงมากทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เทเช่นและพันธมิตรจึงได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน (Standard of Practice) สู่ความเป็นมาตรฐาน รวมทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์ทดสอบคุณภาพและกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์พลังงาน เพื่อให้บริการแก่ภาคธุรกิจทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย”

มร. เอริค หวัง ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “หัวเว่ยมีเทคโนโลยีด้านเครือข่ายและระบบโทรคมนาคมระดับโลก และยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรศัพท์รายใหญ่ อันดับ 1 ของโลก ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทุ่มทุนด้านงานวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผสานระบบเครือข่ายเพื่อจัดการพลังงานที่มีความถูกต้อง แม่นยำและครอบคลุมได้ทั่วโลก ที่เรียกว่า “Huawei FusionSolar” การลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอโครงการนี้”

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.