By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปู ประกาศ 8 กิจการเข้ารอบ Banpu Champions for Change #12

บ้านปู ประกาศ 8 กิจการเข้ารอบ Banpu Champions for Change #12

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ และสถาบัน ChangeFusion ประกาศรายชื่อ 8 กิจการเพื่อสังคมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะกิจการ ‘ระยะเริ่มต้น’ (Incubation) ภายใต้โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change: BC4C) รุ่นที่ 12 จากทั้งหมด 61 กิจการที่สมัครเข้ามา โดยทั้ง 8 ทีมจะได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้มข้น พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้น 80,000 บาทต่อทีม เพื่อเริ่มต้นพัฒนาธุรกิจและทดสอบการดำเนินธุรกิจในตลาดจริง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมุ่งบ่มเพาะและยกระดับศักยภาพกิจการเพื่อสังคม สู่ ‘ผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน’ เพื่อร่วมสร้างรากฐานเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงให้กับประเทศ

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ในปีนี้ มีกิจการระยะเริ่มต้นที่มีความน่าสนใจในหลากหลายในมิติ สามารถตอบโจทย์ปัญหาในปัจจุบัน และมีจุดแข็งและจุดขายที่แตกต่างกัน ซึ่งกระบวนการการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ คณะกรรมการได้พิจารณาจากหลากหลายองค์ประกอบ ทั้งแนวคิดและรายละเอียดกิจการ รูปแบบการสร้างรายได้ การสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม และความแข็งแกร่งของทีมงาน สำหรับ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้ารับการบ่มเพาะและเติมเต็มศักยภาพแบบเข้มข้น ทั้งการพัฒนาแผนการทดสอบตลาด พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และพัฒนาแผนการขยายผลธุรกิจ จากนั้นคณะกรรมการโครงการฯ จะคัดเลือกเหลือเพียง 3 กิจการสุดท้าย สำหรับรับมอบทุนสนับสนุนจำนวน 250,000 บาท โดยเราหวังว่ากระบวนการบ่มเพาะตลอดโครงการนี้จะช่วยให้แต่ละกิจการสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตัวเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความตั้งใจของบ้านปูในวาระครบรอบ 40 ปี ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน”

รายชื่อ 8 กิจการเพื่อสังคมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ Incubation program’ ภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change หรือ BC4C) รุ่นที่ 12

 • ด้านการพัฒนาอาชีพและชุมชน
  • Khirifarm: มาร์เก็ตเพลสชุมชน ‘คีรีฟาร์ม’ การสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะอยู่ในภาวะยากจนพิเศษให้มีอาชีพและมีรายได้ โดยการเพาะเห็ดจากฟางข้าว รู้จักการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการสร้างเครือข่ายสมาชิกกลุ่มเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีความแข็งแกร่ง
  • SoMush: แพลตฟอร์ม ‘เพาะเห็ดทำเงิน’ เพื่อเกษตรกรไทย ช่องทางให้คำปรึกษาการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเห็ดแบบครบวงจร เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถผ่านพ้นช่วงทดลอง มีรายได้อย่างน้อย 7,000 – 10,000 บาทในการลงทุนระยะเริ่มต้น (3 เดือน) และสามารถนำไปขยายผลด้วยตนเอง ตลอดจนพร้อมเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรในเครือข่าย
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
  • Termnaam: นวัตกรรมผงทำความสะอาดภาชนะ การพัฒนาและจัดจำหน่ายผงทำความสะอาด เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกของบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทน้ำยาทำความสะอาดภาชนะ รวมไปถึงลดการใช้พลังงานในกระบวนการขนส่งและจัดจำหน่าย
  • M2Care: ธุรกิจแฮนด์คราฟต์ ชุบชีวิตสิ่งทอเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋าผ้า รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ที่นำผ้าเหลือทิ้งมาเป็นส่วนประกอบจากโรงงานมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดขยะสิ่งทอไปพร้อมกับการสร้างรายได้แรงงานฝีมือที่ว่างงานในชุมชน
 • ด้านสุขภาพ
  • OYU Natural: ท่องเที่ยวสร้างสรรค์เพื่อผู้สูงวัย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชนตลาดเก่าศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน เพื่อลดปัญหาภาวะโดดเดี่ยวและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจ
  • Sex-O-Phone: สายด่วนเรื่องเพศในวัยรุ่น โดยบุคลากรทางการแพทย์ พื้นที่ปลอดภัยที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นกล้าเข้ามาสอบถามหรือขอคำปรึกษาปัญหาเรื่องเพศ ไปพร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้และแนวทางแก้ไขปัญหาในหลากแง่มุม
  • Glowup: บริการบำบัดและฟื้นฟูจิตใจวัยทำงานด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเอง (Creative Therapist) เช่น การบำบัดผ่านงานศิลปะ การจัดดอกไม้ การบำบัดด้วยถาดทราย เนื่องจากช่วงวัยนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและภาวะเครียดมากกว่าช่วงวัยอื่น ทั้งปัญหาเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว งานสร้างสรรค์จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้ค้นหา เปิดรับ และสามารถจัดการกับสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้ในระดับหนึ่ง
 • ด้านสังคม
  • เคนเซนต์: แพลตฟอร์มจัดหา ‘เครื่องบายศรี’ แบบครบวงจร การจัดหาเครื่องประกอบบายศรีสำหรับจัดพิธีกรรม ตั้งแต่เจ้าพิธี บายศรี และนางรำ สร้างรายได้โดยการเก็บค่าธรรมเนียมในการสั่งจอง เพื่อสร้างมาตรฐานของบายศรีที่ถูกต้อง สวยงาม เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาและประเพณีดั้งเดิมอย่างแท้จริง

ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและการแข่งขันที่เข้มข้นของผู้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุ่นที่ 12 (BC4C#12) ได้ที่ www.facebook.com/banpuchampions

###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

บ้านปูเชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.