By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ สนับสนุนการศึกษาในโครงการ “ให้ 1 ได้ 2” มอบเงิน 1.5 ล้านบาทให้โรงเรียนในท้องถิ่น พัฒนาระบบไอทีเพื่อการเรียนการสอน

บ้านปูฯ สนับสนุนการศึกษาในโครงการ “ให้ 1 ได้ 2” มอบเงิน 1.5 ล้านบาทให้โรงเรียนในท้องถิ่น พัฒนาระบบไอทีเพื่อการเรียนการสอน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่โรงเรียนในท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “ให้ 1 ได้ 2” ของกรมสรรพากรร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้โรงเรียนนำทุนดังกล่าวไปพัฒนาระบบไอทีสำหรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป โดยมีนาย ไชยยศ สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รับมอบทุนสนับสนุนในครั้งนี้

สำหรับโรงเรียนที่บ้านปูฯ ให้การสนับสนุนภายใต้โครงการ “ให้ 1 ได้ 2” ครั้งนี้ เป็นโรงเรียนใน 3 จังหวัดในภาคเหนือที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน โรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา และโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง โดยทั้งสามโรงเรียนจะนำทุนสนับสนุนดังกล่าวไปใช้พัฒนาระบบไอทีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ๆต่อไป

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปูฯ กล่าวว่า “โครงการ “ให้ 1 ได้ 2” เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศด้วยระบบไอที เนื่องจากในปัจจุบันระบบไอทีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการของเยาวชนไทย”

นอกจากโครงการ “ให้ 1 ได้ 2” แล้วบริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่โรงเรียนในโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” ของกระทรวงศึกษาธิการ อีกด้วย

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.