By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ยืนหยัดหลัก ESG สู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน จากรางวัลและความสำเร็จตลอดปี 2562

บ้านปูฯ ยืนหยัดหลัก ESG สู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน จากรางวัลและความสำเร็จตลอดปี 2562

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอีกครั้งในปี 2562 ที่ผ่านมา คว้ารางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ได้แก่ การเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) การเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings สู่ระดับ A การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) การได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) รวมถึงรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ซึ่งความสำเร็จตลอดปี 2562 นี้ แสดงถึงการยึดมั่นในการดำเนินนโยบายและบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเน้นทุกมิติของความยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และยังคงรักษาสถานะผู้นำกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการประเมินโดยผู้จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก RobecoSAM โดยบ้านปูฯ ได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดครบ 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รางวัลนี้ถือเป็นการยืนยันความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บ้านปูฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings จากระดับ BBB สู่ระดับ A โดย MSCI ESG Research หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ และที่สำคัญ บ้านปูฯ ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) อีกด้วย

นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับนโยบายด้านความยั่งยืนอีกหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) สาขา Sustainability Excellence เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร และรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence Award) มอบโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับการเริ่มต้นปี 2563 นี้ บ้านปูฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลัก ESG ต่อไป รางวัลต่าง ๆ ในปี 2562 นอกจากจะเป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของเราแล้ว ยังเป็นกำลังใจให้กับพนักงานบ้านปูฯ ในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คืนประโยชน์สู่สังคม และปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาล ตามปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ บ้านปูฯ พร้อมสานต่อกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยกระบวนทัพองค์กรใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อมอบผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป”

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,492 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 269 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.