By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบอร์ดเกมในโรงเรียน 26 แห่ง เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะเยาวชนในศตวรรษที่ 21

บ้านปูฯ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบอร์ดเกมในโรงเรียน 26 แห่ง เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะเยาวชนในศตวรรษที่ 21

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมมือกับทีมงานบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) หรือ BGN รายการแคสต์บอร์ดเกมที่มีผู้ชมสูงที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมบอร์ดเกมสัญจรภายใต้แนวคิด Learning Playing: เล่น เรียน รู้ ซึ่งเป็นไฮไลท์หนึ่งของโครงการ BANPU B-Sports Thailand ปีที่ 2 โดยโครงการฯ ในปีนี้มุ่งส่งเสริมการนำบอร์ดเกมไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา โดยได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมใน 6 ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ลพบุรี ขอนแก่น สงขลา และเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อแนะนำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและครูผู้สอนรวม 350 คน จาก 26 โรงเรียนได้รู้จักบอร์ดเกมในฐานะเครื่องมือพัฒนาทักษะที่สนุก ทันสมัย และได้สาระ ช่วยสร้างเสริมทักษะของผู้เล่นบอร์ดเกมได้หลากหลายมิติ ทั้งเรื่องการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การใช้ตรรกะ จินตนาการ การสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง


ภาพกิจกรรมการระดมความคิดและนำเสนอมุมมองในหัวข้อ “เล่นบอร์ดเกมแล้วได้อะไร”

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ ได้ดำเนินกิจกรรมทางสังคมที่เน้นพัฒนาศักยภาพของคนเป็นสำคัญเสมอมา โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นต่อเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ด้าน Soft Skills หรือทักษะด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา สำหรับกิจกรรมบอร์ดเกมสัญจร ‘เล่น เรียน รู้’ ของโครงการ BANPU B-Sports Thailand จะช่วยจุดประกายให้เยาวชนและบุคคลากรในแวดวงการศึกษาหันมาเล่นบอร์ดเกมมากขึ้น และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้มีการนำบอร์ดเกมมาพัฒนาเป็นเครื่องมือการสอนและการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง”


นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
มอบบอร์ดเกมเป็นของที่ระลึกแก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการนำเยาวชนเข้าฐานเล่นบอร์ดเกม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน Smart and Speed เน้นการใช้ทักษะการสังเกตและความเร็ว ฐาน Imagination เน้นการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ ฐาน Communication เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารและการตีความ และสุดท้าย ฐาน Logic เน้นการใช้ตรรกะและความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล หลังจากนั้น ทีมงานก็เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอมุมมองในหัวข้อ “เล่นบอร์ดเกมแล้วได้อะไร” ผลปรากฏว่าเด็กๆ จากทุกโรงเรียนรู้สึกว่าได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ มากมายจากกิจกรรมบอร์ดเกม ทั้ง ‘ทักษะทางความคิดและสติปัญญา’ และ ‘ทักษะทางอารมณ์และสังคม’ การเล่นบอร์ดเกมช่วยให้พวกเขาได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การจัดลำดับความสำคัญ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ฝึกรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น ยิ่งไปกว่านั้นคือ ทุกคนสามารถละสายตาจากการเพ่งจอโทรศัพท์มือถือมาสื่อสารกับคนรอบข้างอย่างใจจดใจจ่อมากขึ้น


ภาพบรรยากาศกิจกรรมบอร์ดเกมสัญจร Learning Playing: เล่น เรียน รู้ จากทั้ง 6 ภาค

กิจกรรมปิดท้ายด้วยการเล่นเกม Super Power 8 บอร์ดเกมแนว Party และ Strategy ที่กระตุ้นให้ผู้เล่นได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา และทักษะทางจิตวิทยาต่างๆ ซึ่งจะเป็นเกมที่ใช้ในการแข่งขัน BANPU B-Sports Thailand 2019 สำหรับรุ่นเยาวชนช่วงปลายปีนี้ โดยรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นทั่วประเทศในเดือนตุลาคม และรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ เกม Super Power 8 เป็นผลงานจากฝีมือนักออกแบบและพัฒนาชาวไทยที่ใช้แข่งขันครั้งแรกใน BANPU B-Sports Thailand 2018 อย่างประสบความสำเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของโครงการฯ ที่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้พัฒนาทักษะต่างๆ จากการเล่นบอร์ดเกมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนนักพัฒนาบอร์ดเกมหรือนวัตกรชาวไทยให้มีโอกาสสร้างสรรค์บอร์ดเกมไทยที่มีคุณภาพอีกด้วย

โครงการ BANPU B-Sports Thailand ในปีนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น BOARDGAME101รายการประกวดออกแบบบอร์ดเกมจากฝีมือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และการแข่งขันบอร์ดเกมระดับประเทศ BANPU B-Sports Thailand 2019 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในปีนี้แบ่งการจัดแข่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นเยาวชน ใช้เกม Super Power 8 ในการแข่งขัน และรุ่นบุคคลทั่วไปจะใช้เกม Reboot บอร์ดเกมที่ทางโครงการฯ ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุด โดยจะมีการเปิดตัวให้ได้ชมกันเร็วๆ นี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดังกล่าว พร้อมข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับบอร์ดเกมได้ที่
https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand/

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“เกี่ยวกับโครงการ BANPU B-Sports Thailand”
บ้านปูฯ เชื่อว่าคุณลักษณะของผู้เล่นบอร์ดเกมสอดคล้องกับคุณลักษณะแบรนด์บ้านปู ประกอบด้วย ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) ปัจจุบัน บอร์ดเกมกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ให้ทั้งความสนุกสนานและคุณประโยชน์หลากหลายมิติต่อผู้เล่น กล่าวคือ ช่วยพัฒนาทักษะทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา บ้านปูฯ จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ประโยชน์จากบอร์ดเกมอย่างสร้างสรรค์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.