By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ มอบทุนสนับสนุน 6 โรงเรียนภาคเหนือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ส่งเสริมการเรียนรู้จากครูเจ้าของภาษา ต่อยอดทักษะอังกฤษเด็กไทย

บ้านปูฯ มอบทุนสนับสนุน 6 โรงเรียนภาคเหนือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ส่งเสริมการเรียนรู้จากครูเจ้าของภาษา ต่อยอดทักษะอังกฤษเด็กไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย มอบทุนภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้แก่ 6 โรงเรียน ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยในปีการศึกษา 2557 บ้านปูฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนผ่านการเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษาชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาให้แก่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนแม่ทะวิทยา และโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง รวมทั้งโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน

ตลอดระยะเวลา11 ปีที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบ้านปูฯ ได้มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักเรียนและครูรวมกว่า 32 ล้านบาท เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ของเยาวชนไทยภาคเหนือรวมกว่า 44,000 คน ให้กว้างไกลขึ้น

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.