By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯปลื้ม เปิดตัว 4 กิจการเพื่อสังคมชนะเลิศจากโครงการ”Banpu Champions for Change” ปีที่ 4 เดินหน้าปลุกพลังคนรุ่นใหม่สู่ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม”

บ้านปูฯปลื้ม เปิดตัว 4 กิจการเพื่อสังคมชนะเลิศจากโครงการ”Banpu Champions for Change” ปีที่ 4 เดินหน้าปลุกพลังคนรุ่นใหม่สู่ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม”

หลังจาก”โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ”Banpu Champions for Change”(BC4C)ปีที่ 4 โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ได้คัดเลือกและให้ทุนสนับสนุน4 ทีมกิจการเพื่อสังคมหรือSocial Enterprise (SE)ที่ชนะเลิศไปแล้ว โดยได้ให้ทุนสนับสนุนทีมละ 200,000 บาท พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านต่างๆ และจัดโปรแกรมการให้คำปรึกษา (mentorship) ตลอดโครงการ ปัจจุบันผู้ชนะทั้ง 4 ทีมมีพัฒนาการในการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของตน จนเริ่มก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีแก่สังคมตามความตั้งใจที่วางไว้

ทีมชนะทั้ง 4 ทีม ได้แก่ ‘HIVE'(ไฮฟ์)กิจการท่องเที่ยวชุมชน ที่รวบรวมกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่สนุก มีความเป็นเอกลักษณ์ รักษาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ไว้บน เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ HIVE โดยมีเป้าหมายทางสังคมในการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ลดการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ ขณะเดียวกันก็ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ผลกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานจะถูกนำกลับมาพัฒนาสังคมและช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนรายใหม่

‘Ma:D’ (มาดี)พื้นที่และเครือข่ายความร่วมมือสำหรับผู้สนใจกิจการเพื่อสังคม (Collaborative Community) โดยสร้างพื้นที่สำนักงาน จัดอีเวนต์และเวิร์คชอปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม ด้วยความมุ่งหวังให้ Ma:D เป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายให้ผู้สนใจกิจการเพื่อสังคมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจการเพื่อสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

‘Winphysics’ (วินฟิสิกส์) เว็บไซต์สอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ในรูปแบบต่างๆเช่น วิดีโอ และเกมส์ออนไลน์ โดยมุ่งหวังที่จะให้เด็กไทยทั่วประเทศมีโอกาสเรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตรมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นด้วยระบบฐานข้อมูลของเด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียนที่เข้ามาเรียนผ่านเว็บไซต์ ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเด็กมากยิ่งขึ้น

‘Wyn’ (วิน) ดิจิตอลเอเจนซี่เพื่อสังคม รับออกแบบงานด้านดิจิตอล เช่นการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นมือถือและกราฟิคดีไซน์ โดย Wyn ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสร้างงานด้านดิจิตอลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่นนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้พิการที่มีทักษะและต้องการทำงานแต่เข้าไม่ถึงโอกาส เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ มีรายได้ และมีประสบการณ์การทำงานด้านดิจิตอล อันนำไปสู่เส้นทางอาชีพที่ดีในอนาคต

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า โครงการ BC4Cคือโครงการที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นประกอบกิจการเพื่อสังคม ซึ่งบ้านปูฯต้องการผลักดันให้ “พลังคนรุ่นใหม่”มีบทบาทในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนด้านเงินทุน การให้ความรู้ และการสร้างเครือข่าย ด้านเงินทุน บ้านปูฯให้เงินสนับสนุนเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ให้แก่น้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 10 ทีม ทีมละ 50,000 บาท ระยะที่ 2 คัดเลือกเหลือทีมชนะเลิศ 4 ทีมเพื่อรับทุนสนับสนุนทีมละ 200,000 บาทสำหรับการพัฒนาธุรกิจต่อไป การสนับสนุนด้านความรู้ บ้านปูฯ ร่วมมือกับสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการในด้านต่างๆเช่น การบริหารจัดการ การเงิน การทำบัญชี และการวัดผลทางสังคม ด้านเครือข่าย ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกิจการเพื่อสังคมของน้องๆมาเป็นที่ปรึกษา (mentor) ให้แต่ละทีม เช่น อาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศ เจ้าของกิจการพื้นที่ทำงานให้เช่า หรือCo-working Space นักเขียนและนักการตลาด ผู้บริหารบริษัทจัดหางานชั้นนำ เป็นต้นนอกจากเป็นที่ปรึกษาแล้วยังช่วยให้น้องๆมีเครือข่ายมากขึ้นด้วย ซึ่งการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และการจัดหาที่ปรึกษานั้น เราทำให้น้องๆทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่รอบแรก เนื่องจากเราเชื่อว่า เงินทุนนั้นเมื่อใช้ไปก็หมด แต่ความรู้และเครือข่ายเป็นสิ่งที่จะติดตัวน้องๆไปตลอดและเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการประกอบธุรกิจ”

ปรีห์กมล จันทรนิจกร หรือ กิฟท์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Ma:D กล่าวว่า โครงการ BC4Cเป็นตัวช่วยสำคัญที่สานฝันการดำเนินกิจการสร้างพื้นที่และเครือข่ายเพื่อสังคมของตน รู้สึกขอบคุณและชื่นชมหลักการของโครงการที่ไม่ได้ให้เงินทุนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความรู้และช่วยสร้างเครือข่ายซึ่งตนได้รับคำแนะนำที่ดีจากพี่ๆมืออาชีพทั้งหลาย และได้นำความรู้ในการบริหารจัดการและการทำบัญชี มาใช้ในการดำเนินงาน”

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร กล่าวเพิ่มเติมว่า “บ้านปูฯมีความภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและเป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากรุ่นสู่รุ่น น้องๆที่เข้าร่วมโครงการและประสบความสำเร็จในวันนี้เช่น ‘Local Alike’กิจการการท่องเที่ยววิถีชุมชน ซึ่งสร้างผลกระทบในทางที่ดีแก่สังคมด้วยการพัฒนาและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ปัจจุบัน Local Alike เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว ได้รับรางวัลต่างๆเช่น DBS-NUS Social Venture Challenge Asia จาก National University of Singapore รางวัล Srinakharinwirot University Social Enterprise Contest เป็นต้น หรือ’New Heaven’กิจการเพื่อสังคมที่ช่วยอนุรักษ์ปะการังที่เกาะเต่า มีการทำปะการังเทียม โดยมีรายได้จากการสอนดำน้ำเชิงอนุรักษ์ ซึ่งในปัจจุบันกิจการเหล่านี้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม”

“บ้านปูฯยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการ BC4C ต่อไป เพราะเราเชื่อว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำกิจการเพื่อสังคม แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร และไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เท่าที่ควร กล้าที่จะเริ่มและสามารถพัฒนากิจการของตนให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน และทำประโยชน์ให้สังคม เราเชื่อมั่นว่าพลังคนรุ่นใหม่ประกอบกับพลังความรู้ที่บ้านปูฯมอบให้จะกลายเป็น “พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ” นางอุดมลักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.