By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด” แก่ครูโรงเรียน 3 จังหวัดภาคเหนือ

บ้านปูฯ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด” แก่ครูโรงเรียน 3 จังหวัดภาคเหนือ

ลำปาง – เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด” ให้แก่คณาจารย์จำนวน 145 คนของโรงเรียนในอุปถัมภ์ 6 แห่ง ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งพัฒนาความสามารถของคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการคิด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ดำเนินการอบรมในครั้งนี้

การฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนในชนบทของบ้านปูฯ ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในปีนี้ โดยบริษัทฯ ได้มอบทุนสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านไอซีที และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูและนักเรียนในด้านต่าง ๆ รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 10 ล้านบาท โดยโรงเรียนในโครงการพัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษาของบ้านปูฯ ประกอบด้วย โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา โรงเรียนแม่ทะวิทยา และโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสระ จ.พะเยา

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.