By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ จับมือแผนงานเยาวชนสร้างสรรค์นำแกนนำเยาวชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่วัดพระบาทน้ำพุ

บ้านปูฯ จับมือแผนงานเยาวชนสร้างสรรค์นำแกนนำเยาวชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่วัดพระบาทน้ำพุ

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พร้อมแกนนำเยาวชนกว่า 30 คน จากโครงการ “ชายรักชายรุ่นใหม่ใส่ในเอดส์ เพศศึกษา” จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาทัศนศึกษาและเรียนรู้การทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ของโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ที่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้แกนนำเยาวชนเหล่านี้ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานด้านป้องกันและสร้างความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มเพื่อนๆเยาวชนชายรักชายในจังหวัดเชียงใหม่

การทัศนศึกษาครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ “ชายรักชายรุ่นใหม่ใส่ใจเอดส์ เพศศึกษา” ที่ทำงานด้านรณรงค์และสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนชายรักชายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้เป็น 1 ใน 8 โครงการเพื่อสังคมที่ได้รับเลือกให้ดำเนินการใน “โครงการตลาดประกอบฝัน ปีที่ 3” หรือ “ยิ้ม 3” ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มวายไอวาย (กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม) ตั้งแต่ปี 2549 ที่ผ่านมา โดยมีบริษัท บ้านปูฯ และแผนงานเยาวชนสร้างสรรค์ (ยสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้สนับสนุน

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.