By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ สนับสนุนทุน 1.5 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ฟื้นฟูและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชายแดนใต้

บ้านปูฯ สนับสนุนทุน 1.5 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ฟื้นฟูและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชายแดนใต้

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นำโดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร นางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (ที่ 3 จากซ้าย) และนายจิรเมธ อัชชะ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-บริหารและพัฒนาองค์กร (ที่ 2 จากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,575,000 บาท แก่ผู้อำนวยการและครูตัวแทนจากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จำนวน 13 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสนิท แย้มเกษร (ที่ 3 จากขวา) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บ้านปูฯ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ให้มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 129 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

###

เกี่ยวกับบมจ.บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ รวมไปถึงโครงการด้านสังคมของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.