By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ มอบทุน 1.5 ล้านบาท ฟื้นฟูโรงเรียนชายแดนใต้ สร้างความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน

บ้านปูฯ มอบทุน 1.5 ล้านบาท ฟื้นฟูโรงเรียนชายแดนใต้ สร้างความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นำโดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และนายจิรเมธ อัชชะ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-บริหารและพัฒนาองค์กร (ที่ 6 จากขวา) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาท แก่ผู้อำนวยการและครูตัวแทนจากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน 10 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสนิท แย้มเกษร (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

นับแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บ้านปูฯ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ด้วยกำลังใจที่ดี มุ่งเน้นให้โรงเรียนได้มีครุภัณฑ์และปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 121 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.