By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ สนับสนุนทุน 1.5 ล้าน พัฒนาการศึกษาและฟื้นฟูโรงเรียนชายแดนใต้

บ้านปูฯ สนับสนุนทุน 1.5 ล้าน พัฒนาการศึกษาและฟื้นฟูโรงเรียนชายแดนใต้

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย นำโดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และนายปรัชญ์ จงกิตติสกุล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจใหม่ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาท แก่โรงเรียน 10 แห่งในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งนับเป็นปีที่ 11 โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน สพฐ. กรุงเทพฯ

นับแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ สพฐ.อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ด้วยกำลังใจที่ดี ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กๆ ในพื้นที่ไม่หยุดชะงัก โครงการนี้สะท้อนถึงความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ปัจจุบัน มีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 111 โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.