By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ สนับสนุนทุน 1.4 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการให้กับเยาวชนโรงเรียนชายแดนใต้

บ้านปูฯ สนับสนุนทุน 1.4 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการให้กับเยาวชนโรงเรียนชายแดนใต้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ นำโดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร และนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร (ที่ 1 จากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,390,360 บาท แก่ผู้อำนวยการและครูตัวแทนจากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จำนวน 16 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ 2 จากขวา) และนายสราวุธ เดช-มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

ด้วยความเชื่อที่ว่า “พลังแห่งความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” บ้านปูฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ ให้มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง บ้านปูฯ ยังคงให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ โดยคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,360 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ แล้วทั้งสิ้น 145 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

###

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.