By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ร่วมบรรเทาภัยหนาวในภาคเหนือ

บ้านปูฯ ร่วมบรรเทาภัยหนาวในภาคเหนือ

เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 700,000 บาท ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลำปาง พะเยา และน่าน เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องห่มกันหนาวและของใช้จำเป็นรวมทั้งเวชภัณฑ์ สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยหนาวในพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าว นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลสบปราบ และโรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอข้างต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากภาวะอากาศหนาวเย็นอย่างรุนแรงในปีนี

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.