By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ยกระดับโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 9 ขยายโอกาสและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมไฟแรงจากทั่วประเทศ เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพิ่มบทเรียนตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น

บ้านปูฯ ยกระดับโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 9 ขยายโอกาสและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมไฟแรงจากทั่วประเทศ เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพิ่มบทเรียนตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้า โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 9 หรือ “Banpu Champions for Change 9 (BC4C) โดยกิจกรรมไฮไลท์ในปีนี้เน้นขยายโอกาส นำองค์ความรู้ด้านการทำกิจการเพื่อสังคมไปยังผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ SE School (Social Enterprise School) ซึ่งในปีนี้จะมีการเพิ่มบทเรียนบทใหม่ๆ ใน SE School อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจการเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ เชื่อว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่อีกมากที่อยากพัฒนากิจการเพื่อสังคมของตนทั้งด้านธุรกิจและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บ้านปูฯ และ Change Fusion จึงเดินหน้าสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรมในโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยเรายังเห็นความสำคัญของการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหาความรู้ จึงได้พัฒนาและสร้างสรรค์บทเรียนใหม่ๆ ใน SE School อย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นด้วยความพร้อมของบ้านปูฯ ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน รวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการภายใต้โครงการฯ ที่เข้มแข็ง เราจึงนำร่องกิจกรรมลงพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี เชียงใหม่ และสงขลา เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านการประกอบกิจการเพื่อสังคมในวงกว้างและขยายเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมให้ครอบคลุมคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการภายใต้โครงการฯ จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้คำปรึกษาจากหลากหลายสาขา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูฯ ที่ว่า พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ทั้งนี้ ผลวิจัยของโครงการฯ พบว่าอัตราการอยู่รอดของกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมกับโครงการฯ เพิ่มสูงขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับอัตราการอยู่รอดของกิจการเพื่อสังคมทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 10% เนื่องจากผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับคำปรึกษา เข้าร่วมเวิร์คช็อป และเทรนนิ่งกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมไปถึงรุ่นพี่ BC4C ทั้ง 8 รุ่นที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องการพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การบริหารทางการเงิน การวัดผลทางสังคม อีกทั้งยังมีเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมในระหว่างร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ รวมทั้งต่อยอดให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการ BC4C#9 พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20-35 ปี จากทั่วประเทศ ทั้งประเภทรายบุคคล หรือรวมกลุ่มไม่เกิน 4 คน สามารถส่งแผนธุรกิจ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันชิงทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดการดำเนินกิจการต่อในระยะยาว รวมมูลค่าทุนสนับสนุนตลอดทั้งโครงการฯ กว่า 2 ล้านบาทได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2562

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ค www.facebook.com/banpuchampions

เปิดรับสมัคร: 25 มกราคม – 7 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดใบสมัครที่: https://bit.ly/2iZBAbe
สอบถามเพิ่มเติม: โทร.087-075-4815 อีเมล์ [email protected]

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.