By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
พนักงานบ้านปูฯ จิตอาสาร่วมปรับปรุงห้องสมุด พร้อมสนับสนุนลานกีฬาให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดบางขันแตก

พนักงานบ้านปูฯ จิตอาสาร่วมปรับปรุงห้องสมุด พร้อมสนับสนุนลานกีฬาให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดบางขันแตก

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารและพนักงานบ้านปูฯ จิตอาสากว่า 70 คนได้ร่วมทำกิจกรรม “สนับสนุนลานกีฬา อาสาปรับปรุงห้องสมุด แต่งแต้มความสุขให้กับน้องๆ” ณ โรงเรียนวัดบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยร่วมกันปรับปรุงสภาพและจัดระบบหนังสือภายในห้องสมุด ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นภายในโรงเรียนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการอ่านให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดบางขันแตก พร้อมทั้งบริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬาให้กับโรงเรียน นอกจากนี้ บริษัทบ้านปูฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างลานกีฬาในร่ม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้กับเด็กนักเรียนด้วย

กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ “โครงการพนักงานบ้านปูฯ จิตอาสา” ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานบ้านปูฯ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในทุกระดับ

คำบรรยายภาพ
1) รูปภาพที่ 1: นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต (กลางแถวหลัง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและพัฒนาองค์กร และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 2 จากซ้าย แถวหลัง) ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบลานกีฬาในร่มให้แก่ นายสมบัติ ทิพย์กมลสุข (ที่ 2 จากขวา แถวหลัง) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขันแตก

2) รูปภาพที่ 2: นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและพัฒนาองค์กร นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ และนาย
เวโรจน์ ลิ้มจรูญ ผู้อำนวยการสายอาวุโส – ทรัพยากรมนุษย์ (ซ้ายสุด) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบห้องสมุดที่ได้รับการปรับปรุงแล้วให้แก่ นายสมบัติ ทิพย์กมลสุข (ขวาสุด) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขันแตก

3) รูปภาพที่ 3: พนักงานบ้านปูฯ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับน้องๆ นักเรียนอนุบาลของโรงเรียนวัดบางขันแตก ภายในห้องสมุดที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.