By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ มอบทุน 2.4 ล้านบาท แก่ 6 โรงเรียนภาคเหนือ ในโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บ้านปูฯ มอบทุน 2.4 ล้านบาท แก่ 6 โรงเรียนภาคเหนือ ในโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย โดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (แถวกลาง ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ มอบเงินจำนวน 2.4 ล้านบาท ใน “โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” แก่โรงเรียน 6 แห่งในภาคเหนือ ในการจัดหาครูต่างชาติเจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนทักษะชีวิต และเสริมสร้างมิตรไมตรี

“โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” คือหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) ที่บ้านปูฯ ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2547เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนใน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา และโรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดลำปาง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา สอดคล้องกับแนวคิดและความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 13 โดยไม่เพียงแต่จะมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในเชิงวิชาการเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และขยายโอกาสการเรียนรู้ทักษะชีวิต รวมทั้งส่งเสริมจิตสำนึกแก่เยาวชนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.