By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ร่วมสร้างกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่างต่อเนื่อง เดินหน้าดำเนินโครงการ “Banpu Champions for Change” 4 ปีซ้อน

บ้านปูฯ ร่วมสร้างกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่างต่อเนื่อง เดินหน้าดำเนินโครงการ “Banpu Champions for Change” 4 ปีซ้อน

ปัจจุบัน กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ในประเทศไทย เริ่มเป็นที่สนใจในหมู่คนรุ่นใหม่มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ประกอบการทางสังคมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าเสียดายว่า ธุรกิจ SE ส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถขยายผลทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพราะยังขาดความรู้ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ การวางแผนด้านการเงิน และการวัดผลทางสังคม

บ้านปูฯ  หนึ่งในภาคเอกชนที่สร้าง และสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เป็นภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจการเพื่อสังคมมาตั้งแต่ยุคแรกที่เริ่มมี SE ในประเทศไทย โดย บริษัทฯ ได้ดำเนิน “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ “Banpu Champions for Change ” เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

โครงการ Banpu Champions for Change (BC4C)  จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังความรู้….พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคมได้นำเสนอแผนธุรกิจและลงมือดำเนินกิจการด้วยตนเอง ซึ่งกิจการที่ผ่านเข้ารอบแรก 10 โครงการจะได้รับทุนสนับสนุนจากบ้านปูฯ  จำนวน 50,000 บาทต่อโครงการเพื่อนำไปดำเนินกิจการในระยะแรกเป็นเวลา 3เดือน หลังจากนั้นทางคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคม และธุรกิจในหลากหลายสาขาจะคัดเลือกกิจการทั้ง 10 กิจการในรอบแรกให้เหลือ 4 โครงการ โดยพิจารณาจากกิจการที่มีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการขยายผลไปสู่ SE ที่ยั่งยืนในอนาคต โดย 4 กิจการที่ได้รับการคัดเลือกในรอบ 2 นี้ จะได้ทุนสนับสนุนจากบ้านปูฯ อีก 200,000 บาทต่อกิจการ สำหรับพัฒนาและดำเนินกิจกรรมในระยะ 2 นี้ต่อไปอีก 6 เดือน 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บ้านปูฯ เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อันสอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งบ้านปูฯ ยึดมั่นมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อสร้าง ”พลังร่วม” กับคนรุ่นใหม่ไฟแรงในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

“เพื่อให้โครงการ SE สามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน มีผลกำไรทางธุรกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมควบคู่กันไป นอกเหนือจากการสนับสนุนทางด้านเงินทุนแล้ว บ้านปูฯ ยังให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ ที่ผ่านการเข้ารอบอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการรวมทั้งภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้วด้วย โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพมาเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านต่างๆเช่น การบริหารจัดการ การเงิน การวัดผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่น้องๆ เยาวชนเหล่านี้อีกด้วย อันจะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่กิจการของตนเองต่อไป” นางอุดมลักษณ์ อธิบาย

ร่วมสร้างธุรกิจเพื่อสังคมติดต่อกัน 4 ปีซ้อน รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม

ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่บ้านปูฯ ได้ร่วมสร้างและสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมผ่านโครงการ BC4C โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุน SE ไปแล้วจำนวน 41 กิจการ ครอบคลุมทั้งด้านการศึษา ไอที ท่องเที่ยว เกษตรกรรม อนิเมชั่นเพื่อสังคม สาธารณสุข เป็นต้น และมี SE ที่สามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้ เช่น ‘Local Alike’ กิจการด้านการท่องเที่ยวชุมชน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สามารถพัฒนาและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ‘กล่องดินสอ’ กิจการพัฒนาและจำหน่ายสื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางสายตา เป็นต้น

ปี 2557 “ดิจิตอลเทรนด์” มาแรง

ในปีนี้โครงการ BC4C ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก โดยโครงการ SEที่ผ่านเข้ารอบมีทั้งกิจการเพื่อสุขภาพ เพื่อผู้ป่วย เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน และเพื่อเยาวชนด้อยโอกาส อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในปีนี้กิจการส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านระบบดิจิตอล เช่น เว็บไซต์สอนหนังสือในรูปแบบของเกมส์ เว็บไซต์ระดมทุนเพื่อพิมพ์หนังสือ ดิจิตอลเอเจนซี่เพื่อช่วยหางานให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส แอปพลิเคชั่นมือถือเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนไทย ส่วนบางกิจการที่แม้จะไม่ได้ดำเนินงานผ่านดิจิตอลโดยตรง แต่ก็มีการใช้ดิจิตอลเป็นช่องทางการขาย หรือประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต 

Banpu Champions for Change พลังคนรุ่นใหม่ พลังเปลี่ยนแปลงสังคม

เป็นที่น่ายินดีว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้คนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเองมากขึ้นและคำนึงถึงตัวเองเป็นหลัก แต่ยังมีคนรุ่นใหม่อีกจำนวนหนึ่งที่มีความตั้งใจดี และต้องการทำประโยชน์แก่สังคม โดยคนกลุ่มนี้มีการเข้าถึงเทคโนโลยี สามารถเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆ ซึ่งหากเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุน และคำแนะนำที่ดี จะเป็นพลังเปลี่ยนแปลงสังคมอันยิ่งใหญ่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม เพราะไม่เพียงแต่กิจการของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแล้ว แต่เขาเหล่านี้จะเป็นต้นแบบในการเป็นคนเก่งและดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาคน และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.