By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

บ้านปูฯ สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ลำปาง: 31 กรกฎาคม 2552: บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดงาน “6 ปี บ้านปูฯ หนุนการเรียนรู้ ก้าวสู่การศึกษายั่งยืน” ขึ้น ณ ศูนย์บ้านปูนิทัศน์ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เพื่อมอบทุนสนับสนุนจำนวนกว่า 2.7 ล้านบาทแก่โรงเรียน 6 แห่งใน จ.ลำพูน ลำปาง และพะเยา ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในปีนี้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน ตลอดจนปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ไอซีทีและสื่อการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน บ้านปูฯ ได้ให้การสนับสนุน “โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” แก่โรงเรียน 6 แห่งใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน โรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมและโรงเรียนบ้านสระ จ.พะเยา รวมเป็นเงินสนับสนุนจำนวนกว่า 16 ล้านบาท

ในภาพ 1 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปูฯ (ที่สามจากซ้ายของแถวกลาง) เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในอุปถัมภ์ทั้ง 6 แห่ง โดยมีนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ที่สองจากซ้ายของแถวกลาง) พร้อมผู้บริหารจาก สพฐ. และบริษัทบ้านปูฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ในภาพ 2 นายชนินท์พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทบ้านปูฯ และผู้บริหารจากสพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนในอุปถัมภ์ทั้ง 6 แห่ง หลังจากได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบ้านปูฯ มาอย่างต่อเนื่อง

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.