By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ เยือนอิสานจัดค่ายพัฒนาทักษะเทเบิลเทนนิสเยาวชนไทย

บ้านปูฯ เยือนอิสานจัดค่ายพัฒนาทักษะเทเบิลเทนนิสเยาวชนไทย

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ภายใต้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย  ร่วมกับชมรมเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะเยาวชนไทย” ให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 8  – 16 ปี ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 105 คน ณ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเชิญโค้ชเยาวชนทีมชาติไทย และนักกีฬาจิตอาสาของสโมสรฯ ที่ผ่านการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วไปร่วมพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ได้มาตรฐานสู่เยาวชนในเขตภูมิภาค และยังนับเป็นการขยายโอกาสในการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านการเล่นกีฬาให้กับเยาวชนไทยอีกด้วย
 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู เปิดเผยว่า “จากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของบ้านปูฯ เราเชื่อว่าสังคมจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ หากเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมได้รับการศึกษา พัฒนาจุดเด่น และหล่อหลอมให้เป็นคนดีไปพร้อมๆ กัน ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่บ้านปูฯ จัดกิจกรรมค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูในพื้นที่ห่างไกลและเขตภูมิภาค หลังประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในปีที่ผ่านมา และเชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการปลูกฝังนักกีฬาเราให้มีจิตอาสา ทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสการฝึกฝนทักษะ
เทเบิลเทนนิสที่ได้มาตรฐานให้กับเยาวชนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้ว แต่ยังขาดโอกาสลับฝีมือกับโค้ชและนักกีฬาระดับประเทศ”
 
กิจกรรมค่าย “สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล” คือกิจกรรมที่เกิดจากการต่อยอดกิจกรรมหลักของสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ซึ่งได้แก่การฝึกซ้อมประจำวันให้แก่สมาชิกกว่า 50 คน การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในทัวร์นาเม้นท์ในประเทศและต่างประเทศตลอดทั้งปีให้กับสมาชิก และการส่งสมาชิกไปฝึกซ้อม ณ ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งชาติประจำเมืองเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย ในประเทศจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทลูกของบ้านปูฯ ในประเทศจีน คือ Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC โดยบ้านปูฯ เล็งเห็นว่าสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูมีศักยภาพและบุคลากรที่สามารถขยายโอกาสไปสู่เยาวชนไทยในพื้นที่อื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะทั้งด้านกีฬาและทักษะชีวิตให้กับเยาวชน ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและคุณภาพของประเทศต่อไป

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.